آزمایش بلین سیمان

این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)

بلین سیمان

روش آزمایش استاندارد برای تعیین نرمی سیمان پرتلند با استفاده از دستگاه نفوذ پذیری هوا

دامنه کاربرد

این روش آزمایش نحوه ی تعیین نرمی سیمان پرتلند را به کمک دستگاه نفوذ پذیری هوا (دستگاه بلین) در بر دارد.

نرمی سیمان بر حسب سطح مخصوص بیان می شود و سطح مخصوصمساحت کل ذرات بر حسب سانتیمتر مربع

در یک گرم یا بر حسب متر مربع در یک کیلوگرم سیمان است. با وجود اینکه این روش آزمایش می تواند برای تعیین

مقادیر نرمی انواع مصالح دیگر نیز به کار رود، لیکن باید توجه نمود که در این آزمایش نرمی نسب که بر نرمی مطلق

ارجحیت دارد بدست آورده می شود.

 

وسایل آزمایش

اساس کار دستگاه: دستگاه نفوذ پذیری هوای بلین بر اساس مکش مقدار معینی هوا از طریق یک سطح پرداخت شده

سیمان با تخلخل معین کار می کند. تعداد و اندازه ی سوراخها در یک سطح پرداخت شده با تخلخل معین، تابعی از اندازه

ذرات و شدت عبور جریان از طریق سطح است.

سلول نفوذ پذیری : سلول نفوذ پذیری باید از یک استوانه صلب به قطر داخلی1/0/± 7/12 میلیمتر از جنس فولاد ضد زنگ

پر کربن ساخته شده باشد. سطح فوقانی سلول باید بر محور اصلی سلول عمود باشد . بخش پائینی سلول باید با انتهای

فوقانی فشار سنج به خوبی جفت شده و هوابندی گردد، به طوری که نشست هوا از طریق سطوح تماس ممکن نباشد.

برای نگهداری دیسک سوراخدار باید لبه ای به عرض 1 تا 2/1 میلیمتر روی سلول تعبیه شده باشد و یا به فاصله 10 ± 55 mm

 از بالای سلول درون آن محکم گردد. برای این که نصب و برداشتن فشارسنج راحت باشد باید در قسمت بالایی سلول یک گلویی

تعبیه شده باشد.

دیسک : دیسک باید از فولاد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده و ضخامت آن 1/0 ± 9/0 میلیمتر باشد. در روی دیسک باید 30 تا 40

سوراخ به قطر 1 میلیمتر که به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده اند، تعبیه شده باشد. دیسک باید به راحتی در داخل سلول جفت

شده و قرار گیرد. یک طرف دیسک باید به طور مشخص علامت زده شده باشد به طوری که آزمایش کننده هنگام قرار دادن دیسک در

سلول آن طرف را رو به پایین قرار دهد.

 

انگشتک : انگشتک باید از فولاد ضد زنگ پر کربن ساخته شده باشد و طوری در داخل سلول جفت شود که بین سلول و انگشتک کمتر از 1/0 میلیمتر فاصله باشد.

 

لبه های محل برخورد سطوح جانبی و زیرین انگشتک باید تیز باشد و کف انگشتک باید با محور آن زاویه قائمه بسازد.

روی بدنه ی انگشتک باید یک سطح تخت به عرض 3/0 ± 3 میلیمتر به عنوان سوراخ هوا در نظر گرفته شود. قسمت

فوقانی انگشتک باید دارای سری باشد که وقتی انگشتک در سلول قرار داده شد و لبه ی سلول تماس پیدا کرد،

فاصله بین انگشتک و سطح فوقانی دیسک سوراخدار به میزان 1± 15 میلیمتر حفظ شود.

کاغذ صافی: کاغذ صافی باید از نوع متوسط (نوع1،درجه B) باشد.کاغذهای صافی باید به شکل دایره بوده و قطر آن با قطر داخل سلول یکسان باشد.

فشار سنج : باید مطابق شکل بالا باشد.

مایع فشار سنج: فشار سنج باید تا وسط از یک مایع غیر فرار و غیر جاذب رطوبت با وزن مخصوص لزجت کم مانند دی بوتیل فتالیت با یک روغن معدنی سبک پر شود

زمان سنج (کرنومتر): باید دارای مکانیز باشد که شروع و ختم هر فاصله زمانی را به طور قاطع و صریح حظ کند .

 

آزمایش نفوذ پذیری

سلول نفوذ پذیری را به فشار سنج متصل کرده و اتصال را هوابندی کنید برای این منظور می توان از کمی گریس استفاده کرد.

به آهستگی هوا را از یکی از بازوهای فشار سنج U شکل تخلیه کنید تا سطح مایه درون فشار سنج به نشانه فوقانی برسد.

سپس شیر را محکم ببندید. وقتی مایع درون فشار سنج به دومین علامت رسید زمان سنج را رو شن و وقتی به علامت سوم

رسید آن را متوقف کنید. این فاصله زمانی را تعیین و آن را یادداشت کنید. دما را قرائت نموده و آن را بر حسب درجه سانتیگراد ثبت نمایید.

روش آزمایش

دمای سیمان: هنگام آزمایش نمونه سیمان دمای آن با دمای اطاق یکی باشد.

اندازه نمونه آزمایش:  وزن نمونه آزمایش باید مساوی وزن نمونه استاندارد برای

آزمایش کالیبراسیون باشد فقط در مورد سیمان نوع 3 یا سیمان های ریز دانه ی

دیگری که حجم آنها برای این وزن زیاد می شود. وزن نمونه مورد نیاز باید براساس

تخلخل 005/0 ± 53/0تعیین شود.

 

آماده کردن لایه سیمان

آزمایشهای نفوذ پذیری : آزمایشهای نفوذ پذیری انجام دهید. با این تفاوت که برای

هر لایه سیمان فقط نیاز به یکبار تعیین زمان عبور هوا می باشد.

 

گزارش

برای سیمانهای پرتلند و مصالحی که مشابه سیمان پرتلند است فقط نتایج مربوط به

یک بار آزمایش روی یک لایه سیمان گزارش کنید

برای مصالح نرم که فاصله زمانی عبور هوا برای آنها زیاد است . مقدار متوسط نرمی

بدست آمده از دو آزمایش که کمتر از 2 درصد با هم اختلاف دارند را گزارش کنید.  

 

 

در صورتی که مقادیر نرمی بدست آمده از دو آزمایش بیش از 2 درصد با هم اختلاف دارند آزمایش را تکرار کنید تا نتیجه مطلوب حا صل شود.