آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی

جهت تعیین مقاومت فشاری تک محوری نمونه های سنگی صورت می پذیرد که در دو حالت خشک اشباع قابل اندازه گیری می باشد در حالت اشباع بیشتر مربوط به محل هایی است که نمونه مورد آزمایش در تماس با آب باشد مثل خازن سدها...

وسایل آزمایش

الف- دستگاه مقاومت فشاری

ب- آون

ج- آب جهت اشباع نمونه

مراحل آزمایش

الف – حالت خشک

در این حالت نمونه تهیه شده سیلندری شکل بر اساس استاندارد باید طول آن دو برابر باشد باید

تصحیح مقاومتی صورت گیرد که فرمول تصحیح را مطرح خواهیم کرد  .

سر و ته نمونه باید کاملا" صاف باشد .

نمونه را به مدت 24 ساعت در آون 105 درجه سانتیگراد قرار داد .

 ب – حالت اشباع

نمونه را باید 24 ساعت در آب اشباع گردد. پس از خارج کردن نمونه از آب آنرا داخل دستگاه قرار داده و بتدریج بار اعمال گردد.

در هنگام بارگذاری باید در مرحله اول بار کمی اعمال کرد تا قطعه سیلندری کاملا" در وسط دو صفحه دستگاه قرار گیرد . 

محاسبات و نتایج    

مقاومت فشاری  

مقاومت فشاری تصحیح شده

بار وارده  P = kg

A = سطح مقطع نمونه   

قطر نمونه D = cm

طول نمونه L = cm

 

شماره نمونه

 

طول cm

 

قطر cm

 

سطح نمونه

 

بار وارده

kg

مقاومت

فشاری

Kg /

 

مقاومت فشاری

تصحیح شده

Kg /

 

L

D

A

P

   

نمونه

920033

36/5

08/5

26/20

8600

48/424

46/429

خشک

920033

4/5

08/5

26/20

6600

77/325

79/328

خشک

920033

32/5

08/5

26/20

6500

83/320

08/324

اشباع

920033

28/5

08/5

26/20

5600

41/276

75/278

اشباع