گیج تطویل و تورق سنگدانه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

گیج تطویل و تورق سنگدانه جهت تعیین درصد وزنی سنگ دانه های معیوب در پر کننده ها به کار گرفته می شود که این وسیله یکی از لوازم آزمایشگاهی شرکت کیمیاگران جوان می باشد.جهت تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها طبق استاندارد جهانی توصیه می گردد.از گیج سوزنی و پولکی استفاده می گردد زیرا وجود دانه های سوزنی و پولکی در بین سنگدانه ها تأثیر نامطلوبی برروی دوام و کارایی بتن دارد. 

 

*** گیج تورق برای اندازه گیری مقدار تورق سنگدانه ها به کار گرفته می شود و درصد وزنی دانه هایی می باشد که کمترین ضخامت آنها 5/3 mm ضخامت متوسط دانه ها کمتر است.***

*** گیج تطویل برای اندازه گیری میزان تطویل درصد وزنی سنگدانه ها که بیشترین طول دانه ها بزرگتر از  5/14 mm متوسط دانه ها می باشد.***