Super User

Super User

شنبه, 15 آبان 1395 ساعت 14:39

آزمایش تعیین قابلیت نفوذ قیر

تعیین قابلیت نفوذ قیر

طول مسافتی که یک سوزن استاندارد تحت اثر باری معادل 100 gr در مدت 5 ثانیه در قیر با درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد نفوذ می نماید. در شرایط خاص می توان میزان بار زمان بارگذاری و درجه حرارت را تغییر داد.

به این ترتیب مشخص می شود که هر قدر قیر نرم تر باشد قابلیت نفوذ آن بیشتر و سنگین تر باشد باید از قیر با درجه نفوذ کمتر استفاده نمود در عملیات راه سازی معمولا" از قیرهایی که درجه نفوذ آنها بین 30 تا 500 باشد استفاده می کنند قیرهایی که درجه نفوذ از آنها 80 باشد در آسفالت هایی نظیر بتن آسفالتی و قیرهایی با درجه نفوذ بیشتر 80 باشد در آسفالت هایی نظیر بتن آسفالتی و قیرهایی با درجه نفوذ 20 تا 50 استفاده می کنند و به طور کل آسفالت هایی که با قیرهای خالص ساخته می شوند بایستی به طور گرم پخش و کوبیده شوند.

شرح مراحل آزمایش

قیر مورد نظر را ابتدا در یک قوطی کوچک گرم نموده  کاملا" به هم می زنیم و آن را داخل ظرف نمونه ریخته و سپس آن را در یک حمام آب به مدت 1 تا 5/1 ساعت قرار داده تا خنک شود سپس آن را در دستگاهی به نام دستگاه تعیین قابلیت نفوذ قرار داده و سوزن دستگاه را روی قیر طوری تنظیم می کنیم که نوک سوزن  و نوک تصویر آن در سطح براق قیر روی یکدیگر منطبق گردند.

پس از تنظیم نوک سوزن روی سطح قیر درجه دستگاه را صفر نموده و آزمایش را بارگذاری و رها کردن سوزن شروع می نماییم پس از زمان مشخص شده قرار درجه دستگاه را قرائت می کنیم و حاصل  را به عنوان درجه نفوذ قیر مورد آزمایش گزارش می کنیم .

تعیین درجه اشتعال قیر

از آنجایی که قیر های خالص و قیرهای قطران و بخصوص قیرهای مخلوط مواد آتشگیر می باشند کار کردن با آن ها در درجات بالا خالی از خطر نبوده و احتمال آتش گیری انها وجود دارد برای تعیین نقطه اشتعال از دستگاه مذکور استفاده می گردد .

چنانچه قیر مورد آزمایش جامد یا نیمه جامد باشد آن را تا 176 درجه سانتیگراد گرم و ذوب نموده و سپس ظرف قیر دستگاه را از قیر مذاب مورد ازمایش پر نموده و می گذاریم تا در درجه حرارت محیط خشک شود ضمنا"  باید توجه داشته باشیم که سطح قیر عاری از حباب هوا بوده و آن را از گرد و غبار و خاک محفوظ نگهداریم .

قیر را در شروع آزمایش با سرعت 7/16 درجه سانتیگراد گرم نموده و هنگامی که درجه حرارت قیر به حدود 56 درجه سانتیگراد مانده به نقطه اشتعال رسید سرعت گرم کردن را   5 سانتیگراد کاهش داده تا درجه حرارت قیر به حدود 28 درجه سانتیگراد مانده به نقطه اشتعال برسد.از این پس در ازای هر 3 درجه سانتیگراد افزایش حرارت بایستی یکبار شعله را به آرامی در مسیر دایره شکل به شعاع 150 mm در صفحه ی که حداکثر فاصله آن از قسمت فوقانی نمونه 2mm باشد بگذاریم به طوری که زمان عبور شعله از روی سطح قیر حدود 1 ثانیه می باشد.

عمل گرم کردن را به همین نحو ادامه می دهیم و آزمایش شعله را نیز مرتبا" تکرار می کنیم تا شعله ای در یک نقطه از سطح قیر تشکیل شود درجه حرارتی که در آن این شعله ظاهر گردیده را نقطه اشتعال گویند چنانچه شعله تشکیل شده در نقطه اشتعال پایدار که حداقل 5 ثانیه دوام داشته باشد تشکیل شود درجه حرارتی که ترمومتر در این حالت نشان می دهد یادداشت نموده و به عنوان نقطه سوختن قیر گزارش می نماییم .

لازم به تذکر است که در روش استفاده از دستگاه رو بسته چون در حالی که نمونه ضمن گرم شدن هم زده می شود در این صورت حنی مقادیر جزیی بخارات قابل اشتعال قیر مورد آزمایش جمع آوری شده از این جهت درجه اشتعالی که در این روش تعیین می شود تا حدودی کمتر از درجه اشتعالی است در ظرف روباز به دست آید.

آزمایش تعیین طرح اختلاط آسفالت

منظور از طرح اختلاط آسفالت تعیین و مشخص نمودن معیارهایی است که بر اساس آن بتوان اولا"در کارگاه آسفالت تهیه نمود و ثانیا" بر اساس همان معیارها آسفالت پخش شده در سطح راه را کنترل نمود :

الف – وزن مخصوص واقعی آسفالت متراکم شده

ب – درصد حجمی فضای خالی آسفالت متراکم شده

ج – تاپ فشاری  آسفالت متراکم شده

د – درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی در آسفالت متراکم شده

با استفاده از طرح تهیه شده در کارگاه آسفالت تهیه می شود و آسفالت پخش شده در سطح راه را نیز مورد آزمایش قرار می دهند و وزن مخصوص میزان تاپ فشاری درصد فضای خالی و نیز درصد قیر و دانه بندی آن تعیین می شود و با آنچه در طرح آمده است مقایسه می گردد ناگفته نماند که دانه بندی آسفالت تهیه شده در کارگاه بوده که فرمول کارگاه نامیده می شود ایندانهبندی قبلا" توسط پیمانکار مربوطه پیشنهاد می گردد و در آزمایشگاه بر اساس فرمول کارگاه ارائه شده طرح مارشال مصالح مورد عمل تعیین می گردد.

مراحل آزمایش

ابتدا با توجه به فرمول کارگاه پیشنهاد شده 21 نمونه 1200 گرمی از مصالح مورد آزمایش که همگی دارای دانه بندی وسط حدود مجاز فرمول کارگاه باشند تهیه می کنند این نمونه ها که در ظروف فلزی قرار دارند به مدت 24 ساعت در آون 170-140 درجه سانتی گراد قرار می دهند تا تمامی دانه ها تا حد مورد نیاز گرم شوند سپس به 18 نمونه که جمعا" 6 سری سه تایی مس شوند قیر 100-85 یا 70-60 که قبلا" تا 137 درجه سانتی گراد گرم شده است اضافه می کند به نمونه ها به ترتیبی قیر اضافه می نمایند که مجموعا" 6 سری سه تایی که درصد قیر آنها نسبت به مخلوط به ترتیب از 4 . 5/4 . 5 . 5/5 .6 و 5/6 درصد باشد تهیه گردد یکسری نمونه سه تایی هم به عنوان ذخیره در آون نگه می دارند تا چنانچه یکی از نمونه ها خراب شد یا نقصی در آن پدیدار گشت مورد استفاده واقع شود.

بدین ترتیب سه نمونه با درصد قیر 4 و 3 نمونه با درصد قیر 5/4 و سه نمونه با درصد قیر 5 و غیره تهیه می شود.

درتهیه نمونه ها بایستی نهایت دقت به عمل آید که خللی در آسفالت تهیه شده وارد نشود به این ترتیب مه نمونه مصالح گرم که از آون خارج می شود بایستی  بلافاصله وزن شده و به آن قیر مورد لزوم را اضافه نموده  و سپس سریعا" در حالی که ظرف حاوی مخلوط روی یک بخاری برقی قرار دارد مخلوط نموده و نمونه مخلوط شده را سپس در قالب مخصوص مارشال ریخته و به کمک چکش مخصوص که 10 پوند وزن دارد و از ارتفاع 18 اینچی سقوط می کند می کوبند به نحوی که یکباره 75 ضربه به یک طرف و به طرف دیگر نمونه وارد گردد سپس پس از سرد شدن  نمونه ها روی آن آزمایشات وزن مخصوص تاپ فشار تغییر شکل نسبی و درصد فضای خالی انجام می دهند البته در این ازمایش فقط به چگونگی تعیین وزن مخصوص آسفالت می پردازیم .

تعیین وزن مخصوص آسفالت

در طرح مارشال وزن مخصوص واقعی آسفالت به کار می رود و برحسب تعریف وزن مخصوص واقعی آسفالت عبارت است از نسبت وزن آسفالت مورد آزمایش در هوا به حجم واقعی آن وزن مخصوص واقعی آسفالت با توجه به شکل و حالت ظاهری آن به سه روش تعیین می شود :

1-روش اندود نمودن با موم یا پارافین

2-روش معمولی

3-روش محاسبه ای

طرز عمل در روش مارشال روی تمامی نمونه ها به روش 1 یا 2 آزمایش وزن مخصوص واقعی انجام می دهند .

 

آزمایش تعیین مقاومت کششی به روش غیر مستقیم

به منظور تعیین مقاومت کششی تک محوری غیر مستقیم یک نمونه سنگ می باشد که تحت عنوان تست برزیلی معروف است.

در واقع یک تنش کششی تک محوری شکست کششی حاصل می شود .

 

وسایل آزمایش

الف – دو صفحه بارگذاری فولادی

ب – دستگاه آزمایش جهت اعمال فشار

ج-جایگاه کروی ماشین آزمایش

 

مراحل آزمایش 

* نمونه مورد آزمایش به صورت سیلندری باشد طوری که ارتفاع نمونه طبقه استاندارد کمتر نباشد.

* سر و ته نمونه باید کاملا" صاف شود

* نمونه را زیر دستگاه فشاری به صورت خوابیده قرار می دهیم

* پس از قرار دادن نمونه در مقر کروی دو صفحه بارگذاری بایستی به موازات یکدیگر باشد.

 

محاسبات و نتایج

مقاومت کششی

P = میزان بار وارده در شکست 

t = ضخامت نمونه

Dt = قطر نمونه

L = طول نمونه

یا

 مقاومت کششی

 P = بار وارده  

=π 14/3

D= قطر نمونه

براساس نتایج حاصله میانگین مقاومت کششی دو نمونه مورد آزمایش به ترتیب 32/ 699 kg /c  و 45/670 kg /c  

به دست آمده است نتایج محاسبات در جدول شرح داده شده است.

 

 

 

 

آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری مصالح سنگی

جهت تعیین مقاومت فشاری تک محوری نمونه های سنگی صورت می پذیرد که در دو حالت خشک اشباع قابل اندازه گیری می باشد در حالت اشباع بیشتر مربوط به محل هایی است که نمونه مورد آزمایش در تماس با آب باشد مثل خازن سدها...

وسایل آزمایش

الف- دستگاه مقاومت فشاری

ب- آون

ج- آب جهت اشباع نمونه

مراحل آزمایش

الف – حالت خشک

در این حالت نمونه تهیه شده سیلندری شکل بر اساس استاندارد باید طول آن دو برابر باشد باید

تصحیح مقاومتی صورت گیرد که فرمول تصحیح را مطرح خواهیم کرد  .

سر و ته نمونه باید کاملا" صاف باشد .

نمونه را به مدت 24 ساعت در آون 105 درجه سانتیگراد قرار داد .

 ب – حالت اشباع

نمونه را باید 24 ساعت در آب اشباع گردد. پس از خارج کردن نمونه از آب آنرا داخل دستگاه قرار داده و بتدریج بار اعمال گردد.

در هنگام بارگذاری باید در مرحله اول بار کمی اعمال کرد تا قطعه سیلندری کاملا" در وسط دو صفحه دستگاه قرار گیرد . 

محاسبات و نتایج    

مقاومت فشاری  

مقاومت فشاری تصحیح شده

بار وارده  P = kg

A = سطح مقطع نمونه   

قطر نمونه D = cm

طول نمونه L = cm

 

شماره نمونه

 

طول cm

 

قطر cm

 

سطح نمونه

 

بار وارده

kg

مقاومت

فشاری

Kg /

 

مقاومت فشاری

تصحیح شده

Kg /

 

L

D

A

P

   

نمونه

920033

36/5

08/5

26/20

8600

48/424

46/429

خشک

920033

4/5

08/5

26/20

6600

77/325

79/328

خشک

920033

32/5

08/5

26/20

6500

83/320

08/324

اشباع

920033

28/5

08/5

26/20

5600

41/276

75/278

اشباع

 

 

شنبه, 15 آبان 1395 ساعت 12:27

آزمایش نهشته های طبیعی

منشاء خاک

اکثر خاکهایی که سطح کره ی زمین را پوشانده اند از هوازدگی سنگهای مختلف به وجود آمده اند دو نوع هوازدگی وجود دارد

1-هوازدگی مکانیکی

2-هوازدگی شمیایی

هوازدگی مکانیکی فرآیندی است که در آن سنگهای منشاء به وسیله ی نیروهای فیزیکی به قطعات کوچکتر خرد می شوند

نیروهای فیزیکی مذکور می توانند به علت آب جاری  . باد .موج دریا .حرکت یخچال . یخ زدگیو انبساط و انقباض  ناشی  از

تغییرات درجه حرارت باشند.

هوازدگی شمیایی فرآیند تجزیه ی شمیایی سنگهای منشاء می باشد در هوازدگی مکانیکی سنگ بدون هرگونه تغییر در ترکیب

شمیایی بهقطعات کوچکتر تقسیم می شود لیکن در هوازدگی شمیایی مصالح  منشاء ممکن است  کاملا" به یک ترکیب شیمیایی متفاوت تبدیل شوند به عنوان مثال هوازدگی شمیایی فلدسپار می تواند کانیهای رسی را به وجود می آورد .

خاکی که به وسیله ی فرآیند هوازدگی سنگها به وجود  می آید می تواند به وسیله ی فرآیندهای فیزیکی به مناطق دیگر حمل شود

نهشته هایی از خاک که بدین ترتیب  ایجاد می شوند خاکها در همان محلی که به وجود می آیند باقی می مانند و سنگهایی را که از آنها  به وجود آمده اند می پوشانند . چنین خاکهایی به خاکها برجا معروف هستند بر حسب نوع حمل خاکهای حمل شده

به گروههای زیر تقسیم می شوند :

1-آبرفت

2-نهشته های یخچالی

3-نهشته ها ی بادی

علاوه بر خاکهای حمل شده و برجا تورب و خاکهای آلی وجود دارند که از تجزیه مصالح آلی به وجود آمده اند .

خاک های بر جا

در مناطق حاره بسیار معمول هستند طبیعت نهشته های خاکهای برجا عموما" بستگی به سنگ منشاء دارند وقتی که سنگهای سخت نظیر گرانیت و گنیس تحت هوازدگی قرار می گیرند اکثر مصالح به وجود امده احتمالا"در محل باقی می مانند این نهشته های خاک عموما" در بالا دارای یک لایه رسی  یا لای رسی می باشند که زیر انها لایه های لای و یا ماسه وجود دارد سپس لایه سنگ هوازده و در زیر آن سنگ سالم خواهد بود عمق بستر سنگی سالم تغییر کند .

در مقابل سنگهای سخت بعضی سنگهای شمیایی نظیر سنگ آهک وجود دارند که از کانیهای کلسیت تشکیل یافته اند . گچ و دو لومیت می باشند . این سنگها دارای مصالح محلول زیادی هستند که مقداری از آنها در آبهای زیرزمینی حل شده و حد فاصل قسمتهای غیر محلول سنگ را ترک می کنند در نتیجه خاک های برجای به وجود آمده از سنگهای شمیایی دارای انتقال تدریجی از ریزدانه تا بستر سنگی مطابق شکل مذکور نیستند .خاکهای که هوازدگی سنگهایی نظیر سنگ آهک به وجود می آیند اکثرا" دارای رنگ قرمز هستند اگر چه این نهشته ها از نظر نوع یکنواخت هستند لیکن عمق هوازدگی ممکن است دارای تغییرات زیاد باشد خاکهای برجای بلافاصله بالای بستر سنگی ممکن است به طور عادی تحکیم یافته باشد شالوده های سنگین احداث شده بر روی این خاک ها ممکن است تحت نشستهای تحکیم قابل توجهی قرار گیرند .

خاکهای آبرفتی

نهشته های آبرفتی ناشی از حمل و رسوب گداری جویبارها و رودخانه ها می باشند آبرفتها به دو طبقه ی عمده تقسیم می شوند.

1-نهشته های رودخانه های نامنظم

2-نهشته های رودخانه های مثاندری

نهشته های آبرفتی رودخانه های پر شیب با سرعت جریان زیاد هستند قدرت فرسایش آنها زیاد است دارای مقادیر متشابهی بار  رسوب می باشند به علت بار کف زیاد تغییر کمی در سرعت جریان باعث ته نشینی رسوبات می شود به علت پدیده مسیر رودخانه بسیار نامنظم

و بریده بریده شده و در واقع مسیر متشکل از جویبارهای متعددی خواهد بود که در نقاطی از هم جدا شده و در نقاطی به هم می پیوندند و به وسیله ی چزایر ماسه ای و شنی از هم جدا می شوند .

نهشته های  تشکیل یافته به علت رودخانه های منظم از نظر لایه بندی بسیار نامنظم با دامنه دانه بندی بزرگ هستند این نهشته ها دارای مشخصات زیر  هستند :

1-اندازه دانه ها معمولا" از لای تا شن متغیر است و ذرات با اندازه رسی معمولا" در آنها یافت نمی شود.

2-اگر چه تغییرات وسیعی در اندازه دانه های وجود دارد لیکن خاک های موجود در هر عدسی یا توده ی رسوب نسبتا" یکنواخت هستند .

3-در هرعمق به فاصله چند متر در امتدادهای جانبی تغییرات وسیعی می تواند در نسبت تخلخل و وزن مخصوص مشاهده شود این تغییرات می تواند در برنامه مطالعات خاک برای احداث شالوده یک ساختمان دیده شود .

 

نهشته های آبرفتی رودخانه های مثاندری

مئاندری به معنای پیچ وخم می باشد رودخانه های مئاندری به رودخانه های دارای پیچ وخم زیاد اطلاق می شود رودخانه های مئاندری ساحل مقعر خود را فرسایش می دهند و در ساحل محدب رسوب گذاری می نمایند که به آن رسوبات خم رودخانه می گویند رسوبات خم رودخانه از ماسه های ریزدانه و ذرات با اندازه ی رسی تشکیل می شود وقتی که انحنای پیچ رودخانه از ماسه های ریزدانه و ذرات با اندازه رسی تشکیل می شود وقتی که  انحنای پیچ رودخانه مئاندری زیاد شود دو نقطه ابتدا و انتهای قوس به هم نزدیک شده و رودخانه به جای مسیر پیچ به طور مستقیم به هم وصل می کند و پیچ متروک مانده به صورت دریاچه هلالی شکلی باقی می ماند .

درفصول سیلابی  سطح بالا آمده و رودخانه زمینهای اطراف بستر خود را با ضخامت کمی می پوشاند ماسه و ذرات با اندازه ی رسی حمل شده توسط رودخانه با کاهش سرعت آب در این مناطق ته نشین می شوند و تولید کنار نهشت می کنند ذرات ریزتر شامل لای و ذرات به

اندازه ی رسی به نقاط دورتر اط ساحل حمل شده و با کاهش سرعت آب با سرعتهای متفاوتی رسوب می نمایند و تشکیل نهشته های مرداب کناری می دهند رسهاس ترسیب شده در این نواحی ممکن است دارای خاصیت خمیری خیلی زیادی باشند مشخصات نهشته های خاک موجود در کنار نهشت سواحل خم رودخانه دریاچه ی هلالی . مرداب کناری . مردابی بستر آبرفتی رودخانه ی می سی سی پی نشان داده شده است .

نهشته های یخچالی

مناطق وسیعی از سطح طمین توسط یخچالها پوشیده شده این یخچالها در طی زمان پیشروی و پسرویهایی داشتند در طی پیشروی یخچالها مقادیر متنابهی از رس . لای . ماسه . قلوه سنگ و سنگ با خود حمل می کردند . یخرفت اصطلاح عمومی است که معمولا" به نهشته های بجا مانده از یخچالها اطلاق می شود نهشته های لایه بندی نشده بجا مانده از یخچالها وقتی که ذوب می شوند به تیل معروف هستند . خصوصیات فیزیکی تیل از یخچال تا یخچال ممکن است فرق کند .

سازنده های تشکیل شده از نهشته های تیل یخرفت نامیده می شوند یخرفت پایانه یک گرده ماهی  است که نشان دهنده حداکثر پیشروی یخچال می باشد در بالادست یخرفت پایانه ممکن است گرده ماهیهای دیگری نیز وجود داشته باشد که به آنها یخ رفتها-ی پایانه عقب نشینی می گویند .

این گرده ماهیها یخرفت میانی نامیده می شوند.

دامنه اندازه دانه های موجود در تیل بسیار متغیر است منحنی دانه بندی تیل و تلماسه مقایسه شده است نشانه ی خمیری وهمچنین مقدار دانه ها با اندازه رسی موجود در تیل بسیار متغیر است در حین شناسایی تحت الارضی باید انتظار تغییرات زیادی را در عدد نفوذ استاندارد در نقاط و اعماق  مختلف داشت .

آب ذوب شده از یخچالها مقادیر قابل ملاحظه ای رس و لای حمل می کند جویبارهای حاصل راه خود را به سمت حوضچه ها پیدا کرده و تشکیل دریاچه می دهند با ارام شدن آب  ابتدا لای ها رسوب نمایند.در حین زمستان وقتی که سطح دریاچه یخ می بندد ذرات رس متعلق  به تدریج به کف دریاچه رسوب

می کند مجددا" در تابستان برفهای بالادست دریاچه ذوب می شوند با ورود آب تازه به همراه رسوبات فرآیند رسوب گذاری تکرار می شود در نتیجه خاکی که در کف دریاچه رسوب می کند دارای لایه های یک در میان از رس و لای  خواهد بود .چنین خاکی رس سالچینه ای نامیده می شود ضخامت هر کدام از سالچینه ها در حدود چند میلیمتر می باشد لیکن در بعضی نمونه ها ضخامت آنها می تواند به 50 تا 100 میلیمتر برسد این رسها معمولا عادی تحکیم یافته و حساس  می باشند ضریب نفوذپذیری در امتداد افقی است ظرفیت باربری  چنین نهشته هایی کاملا کم است و برای ساختمانهایی که با شالوده سطحی برروی این خاکی احداث می شوند انتظار نشست زیادی می توان داشت .

نهشته های بادی

باد نیز عامل مهمی برای تشکیل نهشته های خاکی می باشد . ئقتی که سطوح وسیعی از ماسه به صورت باز وجود داشته باشد باد می تواند آنها را با خود حمل کرده و در جایی دیگر تر سیب نماید رسوب گذاری باد به صورت تپه های ماسه ایی می باشد با تشکیل تپه های ماسه ای  ماسه های سمت بادگیر به وسیله باد به حرکت درآمده و پس از  رسیدن به قله تپه به سمت دیگر می غلتند این مسئله باعث می شود که ماسه های سمت بادگیر متراکم و ماسه های سمت پشت به باد به صورت شل باشند مشخصات فیزیکی تپه های ماسه ای  به قرار زیر است .

*دانه بندی ماسه موجود در تپه های ماسه ای به نحو تعجب تعجب انگیزی یکنواخت است.

*با دور شدن از منبع فرسایش مصالح قطر عمومی ذرات رسوب یافته ریزتر می شود

*تراکم نسبی نهشته های ماسه در سمت بادگیر تپه های ماسه ای می تواندتا حدود 50 تا 65 درصد می باشد. در سمت پشت به باد این مقدار به 0 تا 15 درصد می رسد.

ماسه بادی از نهشته های بادرفتی میباشدکه متشکل ازذرات لای و ذرات با اندازه ی لای می باشد دانه بندی ماسه بادی نسبتا" یکنواخت است چسبندگی  ماسه بادی می دهد چسبندگی می تواند به علت مواد شیمیای نفوذ کرده از طریق بارش باران نیز باشد ماسه بادی ناشی از پوشش دانه های اندازه ی لای با رس می باشد که در حالت غیر اشباع وضعیت پایداری  به ماسه بادی می دهد .

خاکهای آلی

خاکهای هستند در مناطق پست که سطح زیرزمینی نزدیک یا بالای سطح زمین قرار دارد به وجود می آیند وجود آب زیرزمینی باعث رشد گیاهان می شود که با پوسیده شدن آنها خاکهای آلی شکل می گیرند نهشته های آلی اغلب در مناطق ساحلی و پوشیده از برف و یخ مشاهده می گردند مشخصات این خاکها به شرح زیر می باشد:

1-میزان رطوبت طبیعی آنها می تواند بین 200 تا 300 درصد باشد

2-قابلیت فشردگی آن بسیاربالاست

3-آزمایشهای آزمایشگاهی نشان می دهند که به علت تحکیم ثانویه نشست بسیار زیادی در آنها به وجود می آید  

شنبه, 15 آبان 1395 ساعت 11:28

آزمایش حد روانی بتن

آزمایش تعیین افت یاروانی بتن

این آزمایش میزان افت سفتی و یا روانی و کارایی بتن را مشخص می کند از آنجایی که یکی از پارامترهای مهم در مقاومت قطعات بتنی یکسان بودن نوع بتن در دفعات مختلف آن قطعه به شمار می رود لذا آزمایش مذکور از دفعات مختلف بتن ریزی یکنواخت بودن آن را نشان می دهد .

اسلامپ در قطعات بتنی عدد ثابتی نخواهد بود بنابراین :

1-برای بتن ریزی های معمولی در قطعاتی که به میزان متعارف آرماتوربندی شده باشند اسلامپ بین 50 تا 100 میلی متر پیشنهاد می گردد.

2-برای قطعات با آرماتور پر مانند تیرها اسلامپ 100 تا 120 میلی متر

3-برای قطعات بدون میلگرد اسلامپ بین 20 تا 50 میلی متر پیشنهاد می گردد .

وسایل مورد نیاز

الف - مخروط ناقص با ورق به ضخامت 1/19 -25/1 میلی متر بر حسب استاندارد

ب – بیلچه ازمایشگاهی جهت پر کردن مخروط

پ – خط کش به طول 30 سانتی متر جهت قرائت افت بتن

ت – یک عدد صفحه فلزی در ابعاد 40×40 سانتی متر جهت قرار دادن در زیر مخروط

مراحل آزمایش

الف – صفحه فلزی در محل صاف و محکم در حالت تراز قرار داده شود

ب – قرار دادن مخروط از طرف دهانه بزرگ تر بر روی صفحه فلزی

ج – ریختن بتن داخل مخروط و کوبیدن ان در سه مرحله

د – خارج کردن قالب مخروطی به طور عمودی به طرف بالا

ت – قرار دادن قالب مخروطی در کنار بتن مورد آزمایش

ث – قرار دادن میله فلزی بر روی قالب مخروطی به طور افقی

پ – اندازه گیری بلندترین نقطه بتن و خط ریز میله توسط خط کش بر حسب میلی متر

محاسبات و نتایج

از آنجایی که روانی و میزان افت بتن بستگی به نوع کاربرد بتن دارددر جدول زیر روانی توصیه شده

برای کاربردهای مختلف را نشان داده است بنابراین اسلامپ صفر بیانگر هیچ گونه افت در بتن

می باشد و اسلامپ 300یعنی بتنی که کاملا" فرو ریخته این بتن به علت آب  زیاد دادای مقاومت

بسیار ضعیف بوده و به هیچ وجه تحمل بارهای وارده را نخواهد داشت .

 

           

           روانی                              

توصیه روانی کاربرد

          0 5   

          

خیلی کم بتن پیش ساخته با لرزش زیاد

           3 8

 

کم بتن ریزی شالوده ای و ساده در سطح وسیع

           5 13

 

متوسط بتن ریزی معمولی در ستون دیوارها و بتن ریزی با پمپ

         13 20

 

                زیاد                                             فقط در حالت های استثنایی و مواقعی که امکان لرزاندن بتن نیست 


آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

وسایل آزمایش

*دستگاه مخلوط کن

*ظروف جهت توزیع

*ظروف مدرج آزمایشگاهی

*ترازو با دقت 1/0 گرم

*قالب مخصوص

*دستگاه مقاومت فشاری

*میله ویبره

*کمچه یا ماله

شرح دستگاه مقاومت فشاری

از دو فک ثابت و متحرک تشکیل شده است که مصالح مورد آزمایش در بین این دو فک قرار گرفته و سپس توسط دستگاه به آن نیرو وارد می آید باید توجه داشت که مصالح باید بین دو فک کاملا" فیکس شده و بعد نیرو اعمال گردد سطح نمونه که به فکهای دستگاه می چسبد باید کاملا" صاف بوده تا نیرو به صورت یکنواخت به نمونه وارد شود دستگاه دارای یک صفحه دیجیتالی است و مقدار نیروی حداکثری که نمونه تحمل می کند را می توان از روی آن تعیین کرد .

مشخصات قالب مقاومت فشاری

از قالب های مختلفی می توان برای این آزمایش استفاده کرد اما در این آزمایش از قالب سیلندری استفاده شده است این قالب به شکل استوانه ای به قطر 15 cm ارتفاع 30 cm می باشد که به هنگام آزمایش مقاومت فشاری دو قاعده آن تحت فشار قرار می گیرد.

مراحل آزمایش

ابتدا قالب را روغن کاری می کنیم تا بتن به بدنه ان نچسبد سپس آن را می بندیم و بتن را به ترتیب زیر درون آن قالب گیری می نماییم ابتدا تا ارتفاع 15 cm قالب سیلندری را بتن می ریزیم و بعد توسط میله ویبره مخصوص تعداد 15 ضربه به تمام سطح بتن درون قالب وارد می کنیم آنگاه لایه دوم را تا ارتفاع 20cm ریخته و  به صورت مشابه لایه اول ویبره می نماییم . در پایان لایه سوم را ریخته و ویبره می کنیم . سطح قالب و نمونه را با کاردک یا کمچه صاف کرده و قالب را درون اتاق رطوبت با دمای 27-20 درجه سانتیگراد و ددرصد رطوبت 15% به مدت 24 ساعت قرار می دهیم . پس از مدت مذکور نمونه را از درون قالب خارج نموده و آن را داخل حوضچه آب آهک قرار می دهیم . دمای آب حوضچه باید در حدود 23 می باشد .نمونه های تا زمان آزمایش درون حوضچه باقی می مانند زمانی که خواستیم نمونه ها را توسط دستگاه تست کنیم آنرا از درون حوضچه خارج کرده و سطح خارجی آنرا خشک می کنیم چون قاعده های نمونه سیلندری باید در بین فک ها قرار گیرد بنابراین لازم است که سطح آنها کاملا" صاف باشد برای این منظور نمونه را پس از خروج از حوضچه توسط مواد گوگردی کپینگ می کنیم تا کاملا" صاف باشد .

خطاهای آزمایش

الف – خطای به هنگام قالب گیری بتن و ویبره آن

ب – خطای ناسی از عدم رعایت حدود و شرایط آزمایش

ج – خطابی ناشی از محاسبات و گرد کردن اعداد

تعیین مقاومت کششی بتن

این آزمایش جهت تعیین مقدار مقاومتی که بتن در مقابل نیروی کششی از خود نشان می دهد.

وسایل موردنیاز

*دستگاه مخلوط کن

*ظروف جهت توزین

*ظروف مدرج

*ترازو با دقت 1/0 گرم

*دستگاه تست برزیلی

*دستگاه مقاومت فشاری

*قالب سیلندری

*کمچه یا ماله

دستگاه مقاومت فشاری

چون بتن دارای دانه بندی درشت می باشد لذا استفاده از قالب بریکت و دستگاه مقاومت کششی برای آن قابل  انجام نمی باشد لذا از قالب سیلندری استفاده می کنیم اما آن را به صورت افقی قرار می دهیم تا دستگاه مقاومت فشاری به آن نیروی فشاری وارد نماید.

دستگاه تست برزیلی

چون قالب سیلندری را به تنهایی نمی توان میان دو فک دستگاه مقاومت فشاری قرار داد بنابراین آن را به صورت افقی در این دستگاه قرار داده و بعد ان را در میان فک های دستگاه قرار می دهیم این دستگاه دارای یک پایه می باشد که در طرفین آن زائده هایی به عنوان محافظ وجود دارد تا قالب درون آن نلغزد همچنین یک تیر فولادی به شکل مکعب مستطیل در بالا قرار دارد که بروی نمونه قرار می گیرد .

قالب سیلندری

این قالب به شکل استوانه ای با قطر 15cm و ارتفاع 30cm می باشد.

شرح مراحل آزمایش

ابتدا بتن را توسط روش های گفته شده در آزمایشات قبلی تهیه می کنیم و آن را به ترتیب زیر درون قالب سیلندری که قبلا" روغن کاری کرده ایم قرار میدهیم و بتن تازه را در سه لایه 15cm درون قالب استوانه ی ریخته و در هر لایه 25 ضربه توسط میله ویبره مخصوص وارد می کنیم پس از قالب گیری نمونه را درون اتاق رطوبت با دمای 20-27 و رطوبت 50% به مدت 24 ساعت قرار می دهیم تا به گیرش اولیه خود برشد سپس نمونه را از درون قالب خارج کرده و آن را درون حوضچه آب آهک با دمای 17±23 قرار می دهیم در زمان انجام آزمایش نمونه را از داخل حوضچه خارج و آنرا خشک  می کنیم سپس نمونه را به صورت افقی بر روی دستگاه تست برزیلی قرار می دهیم که یکی از سطوح صاف آن با سطح نمونه تماس پیدا کند و ظان را کمی به سمت پایین فشار می دهیم تا نمونه را نگه دارد و بعد پیچ های انتهایی آنها را به حالت افقی برمی گردانیم .حال دستگاه تست برزیلی را با نمونه درون آن میان فک های دستگاه مقاومت فشاری قرار می دهیم تا نیرو از طرف دستگاه به تیر فولادی و از آنجا به نمونه وارد گردد تا جایی که نمونه به صورت طولی گسیخته گردد و حداکثر نیروی به دست آمده را یادداشت می کنیم .

محاسبات

 p = نیروی وارده  

 L = طول نمونه      

D = قطر نمونه

نتیجه اینکه تقریبا " مقدار مقاومت کششی 10/1 مقاومت فشاری در نمونه بتن مورد آزمایش بوده است.

 

 

سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 10:35

آزمایش تعیین مقدار هوای بتن تازه

تعیین ضریب تصحیح مصالح سنگی

روش کار : ضریب تصحیح مصالح سنگی در نمونه ای که مخلوطی از مصالح ریز دانه و درشت دانه است این ضریب با اعمال فشار کالیبره شده بر روی نمونه ای از مخلوط مصالح ریزدانه و درشت دانه که روی آنرا آب گرفته و رطوبت آن را آب گرفته و رطوبت آن را با رطوبت واقعی در نمونه بتن تقریبا" یکسان است تعیین می گردد. مقدار نمونه مصالح سنگی : وزن مصالح ریزدانه و درشت دانه ی موجود در نمونه ی بتن تازه را که تعیین حجم هوا در آن مورد نظر است به صورت زیر معین کنید:

                                                    

آماده کردن نمونه آزمایشی بتن

مطابق روشهای عملی شرح داده شده ASTM C172  نمونه ای از مخلوط بتن تازه تهیه کنید .اگر بتن دارای دانه های درشت تر از 2 اینچ (50 میلیمتر) است .مقدار کافی از نمونه موجود را مطابق ASTM C172  بوسیله شستن از روی الک 2/1 1 اینچ (5/37 میلیمتر) عبور دهید تا نهایتا" مقدار مصالحی بیش از آنچه برای پر کردن ظرف لازم است بدست آورده شود.عمل شستن نمونه بتن تازه از روی الک را با حداقل مقدار ممکنه توزیع ملات انجام دهید.

سعی نکنید ملات چسبیده به مصالح درشت دانه ی باقی مانده روی الک را برطرف کنید.

روش تعیین مقدار هوای بتن

ریختن و متراکم کردن نمونه

نمونه  بتن تهیه شده طبق قسمت (6) را در لایه های مساوی در ظرف اندازه گیری بریزید.هر لایه را به وسیله میله (2-1-7) یا از طریق لرزندان (3-1-7) متراکم نموده و لایه متراکم شده آخر را صاف کنید. برای بتنی که اسلامپ آن بیش از 3 اینچ (76 میلیمتر) است نباید از لرزاندن استفاده نمود.

میله زدن : بتن را در سه لایه با حجم تقریبا" مساوی در ظرف اندازه گیری بریزید و هر لایه را 25 ضربه ی تخماق که به طور یکنواخت روی تمام سطح بتن توزیع گردیده متراکم کنید .بعد از میله زدن هر لایه بوسیله چکش چوبی به طور ملایم 10 تا 15 بار به پهلوهای ظرف ضربه بزنید تا حبابهای هوا بوسیله میله زدن از ان خارج شوند و حبابهای بزرگ هوای محبوس شده آزاد گردند. لایه زیرین را به طوری که میله در تمام عمق آن نفوذ کند ولی شدت میله زدن نباید بنحوی باشد که میله به کف ظرف برخورد کند میله زدن دومین لایه و آخرین لایه باید طوری باشدکه میله فقط به عمق حدود 1 اینچ در لایه قبلی نفوذ کند.

آخرین لایه بتن را به صورتی در طرف بریزید که سر ریز نکند.

ویبراسیون : بتن را در دولایه با حجم تقریبا" مساوی در ظرف اندازه گیری بریزید. تمام بتن هر لایه را قبل از شروع ویبره در ظرف اندازه گیری بریزید.تمام بتن هرلایه را قبل از شروع ویبره در ظرف بریزید.هرلایه را با سه بار وارد کردن ویبراتور که به طور یکنواخت روی سطح توزیع گریده متراکم کنید.بتن آخرین لایه را به طوری در ظرف بریزید که سرریز نکند برای ویبراسیون لایه زیر دقت کنید که ویبراتوربا کف یا پهلوهای ظرف تماس پیدا نکند.درموقع بیرون کشیدن ویبراتور از نمونه توجه کنید که هیچ هوایی جایگزین نشود .باتوجه به نوع بتن ویبراتور و طرف اندازه گیری مدت زمان استانداردی را برای زمان ویبراسیون بیش از اندازه ممکن است سبب جدا شدن دانه ها و خروج هوایی که عملا" در بتن داخل گردیده است بشود.معمولا" ویبراسیون تا آنجا ادامه می یابد که سطح بتن نسبتا" نرم شده و لعابدار شود.هرگز نباید ویبره کردن را آنقدر ادامه داد که موجب خروج کف از بتن شود.

پرداخت کردن سطح بتن: بعد از متراکم کردن بتن سطح فوقانی آن را به وسیله یک میله و با یک حرکت برشی و عرضی صاف کنید. برای تراکم کامل بتن ظرف نباید حاوی بتن اضافی یا کسری باشد.بهترین حالت این است که در موقع صاف کردن سطح بتن تقریبا" اینچ از بتن برداشته شود.برای رفع کسری بتن می توان مقدار کمی بتن به نمونه اضافه کرد .در صورتی که در ظرف بتن اضافی وجود داردقبل از صاف کردن سطح آن بتن اضافی را بردارید.بکار بردن روش آزمایش :هر قسمت از دو روش آزمایش که به طورخاص به دستگاه نوع A  یا B مربوط نمی شود باید برای هر نوع دستگاه بکار برده شود.

روش ازمایش دستگاه نوع A

آماده کردن وسایل – لبه ها و زه ظرف و درپوش آن را کاملا" تمیز کنید تا وقتی در آن بسته می شود کاملا" آب بندی گردد.دستگاه را سوار کنید و از طریق لولهآن را روی بتن اضافه کنید تا آب داخل لوله به نصف ارتفاعی که علامت گذاری شده برسد.دستگاه را 30 درجه از حالت قائم خارج کنید و به حالت مایل نگه دارید . با استفاده از کف طرف به عنوان یک محور دستگاه چند دورکامل بگردانیدو همزمان به در پوش ضربات آرامی بزنید تا همه حبابهای محبوس بالای نمونه بتن خارج شود .دستگاه را به حالت قائم برگردانیدو در حالی که به پهلوهای ظرف ضربات آرامی می زنید ستون آب را تا کمی بالاتر از علامت صفر پر کنیدقبل از بستن سوراخ بالای ستون آب تراز آب را به علامت صفر لوله ی مدرج برگردانید.

روش آزمایش – به کمک یک پمپ دستی کوچک فشاری کمی بیش از فشار مطلوب آزمایش (P) ( بیش از حدود 2/0 پوند بر اینچ به بتن اعمال کنید .برای از بین بردن مقاومت های موضعی به پهلوهای طرف ضرباتی بزنید و وقتی فشارسنج فشار واقعی آزمایش (P) را نشان می دهد سطح را قرائت نموده و با دقت کوچکترین تقسیمات روی لوله یا نصف این تقسیمات ثبت نمایید. برای مخلوط هایی که بسیار ناهنجار بوده و فضای خالی زیادی دارند.ممکن است لازم باشد

ضربات بیشتری به ظرف زده شود تا حجم هوایی که مشخص می شود تغییر نکند .بوسیله تهویه هوا از بالای ستون آب و زدن ضربات ملایم به مدت یک دقیقه به پهلوهای طرف بتدریج فشار هوا را آزاد کنید سطح تراز جدید آب را با دقت کوچکترین تقسیمات رود لوله یا نصف این تقسیمات ثبت کند.حجم ظاهری هوا را به صورت زیر بدست آورید.

آزمایش کنترل – مراحل شرح داده شده را بدون اضافه کردن آب برای رساندن تراز ان به علامت صفر تکرار کنید. دو مقدار متوالی تعیین شده برای حجم هوا باید با اختلاف کمتر از 2/0 درصد حجم هوا باهم مطابقت داشته باشد . مقدار اب که مطابق قسمت 9 برای محاسبه ی حجم هوا  به کار می رود از میانگین این دو مقدار بدست آورید.

4هرگاه حجم هوا از دامنه نمایش هواسنج دستگاه تجاور نکند . مقدار تقریبی فشار  که تحت آن حجم ظاهری هوا دو برابر مقداری است که از روی هواسنج قرائت می شود از رابطه زیر بدست می آید:

 روش آزمایش دستگاه نوع B

آماده کردن وسایل – لبه ها یا زه ظرف و درپوش آن را کاملا" تمیز کنید تا وقتی در آن بسته می شود کاملا" آب بندی گردد. دستگاه را سوار کنید شیر هوای بین مخزن هوا و ظرف را ببندید و شیرهای هواگیری روی درپوش را باز کنید . با استفاده از یک سورنگ پلاستیکی آب را از یکی از شیرهای هواگیری به داخل ظرف تزریق کنید تا اینکه ازشیر هواگیری دیگر آب بیرون بزنید. به آرامی کنتور را تکان دهید تا همه هوا از این شیر هوا خارج گردد.

روش آزمایش – شیر هواگیری روی درپوش را ببندید و تا وقتی فشار مخزن روی خط فشار اولیه است به داخل آن هوا پمپ کنید. چند ثانیه صبر کنید تا اینکه دمای طبیعی برسد. با باز کردن پیچ هوا یا پمپاژ بیشتر هوا درجه فشارسنج را بر روی خط فشار اولیه تثبیت کنید.برای از بین بردن مقاومتهای موضعی در برابر ورود آب به بدنه ظرف ضرباتی بزنید. به آرامی به فشارسنج ضربه بزنید تا درجه فشار تثبیت شود و سپس درصد هوا را از روی عقربه فشارسنج قرائت کنید. قصور در بستن شیر هوای اصلی قبل از آزاد کردن فشار ظرف یا مخزن هوا سبب وارد شدن آب به درون ظرف هوا وارد گردد باید از طریق شیر هواگیری آن را خارج نمود. برای خارج کردن آخرین ذرات آب باید چندین مرتبه از پمپ استفاده کرد . قبل از برداشتن درپوش ظرف با باز کردن هر دو شیر فشار را تخلیه کنید.

دوشنبه, 03 آبان 1395 ساعت 11:56

آزمایش برش مستقیم

آزمایش برش مستقیم

این ازمایش به منظور تعیین مقاومت برشی خاک ها در یک سطح گسیختگی از پیش تعیین شده انجام می شود

این آزمایش جهت تعیین زاویه ی اصطحکاک مقاومت برشی زهکشی نشده و خواص انقباضی و انبساطی خاک ها

استفاده می شود .این آزمایش می تواند در خاک های درشت دانه و نیز در خاک های ریزدانه انجام شود نتایج این

آزمایش قابل استفاده جهت تحلیل پایداری پی ها شیب های خاکی و دیوارهای نگهدارنده می باشند .مشکلات اصلی

این ازمایش عبارتند از : صفحه ی گسیختگی در طول یک صفحه ی از پیش تعیین شده تحمیل می شود .

وضعیت تنش در مرزهای عمودی مشخص نیست .در این آزمایش حالت اشباع کامل قابل بررسی و تأییدسازی نیست .

استهلاک اضافه فشار آب حفره ای مانیتور نمی شود .علیرغم این محدودیت ها آزمایش برش مستقیم بسیار محبوب

است زیرا از لحاظ اجرایی ساده می باشد و داده ها به راحتی تقلیل می یابند .

تجهیزات آزمایش

وسیله ی بارگذاری آزمایش برش مستقیم این وسیله می بایست شرایط زیر را فراهم سازد :

الف –اعمال نیروی قائم ثابت به سطوح افقی نمونه

ب-اعمال و اندازه گیری جابجایی هایی افقی نسبی و نیروی برشی در طول صفحه ی گسیختگی دلخواه در موازت سطوح نمونه

ج-اندازه گیری تغییرات در ارتفاع نمونه

د- مستغرق کردن نمونه خاک طی انجام آزمایش

ه- زهکشی نمونه ی خاک طی انجام آزمایش

جعبه برش مستقیم با سطح مقطع مربعی یا دایروی : جعبه ای که به مقطع یکسان در طول افقی تقسیم می شود و می بایست

از برنز آلومینیوم یا فولاد ساخته شود .جعبه می بایست امکان زهکشی آسان نمونه را به داخل و بیرون نمونه ی خاک فراهم آورد .

دو مقطع جعبه طی انجام برش مستقیم تهیه شده اند.

تغییر شکل سنج صفحه ایی قائم تغییر شکل سنج به همراه نیروسنج صفحه ای یا سلول بار جهت اندازه گیری نیروی برشی اعمال شده.

نمونه دست نخورده یا دست خورده ی خاک های ریزدانه یا خاک های درشت دانه بیشینه ی اندازه ی ذرات نمونه توسط اندازه ی جعبه برش کنترل می شود بیشینه ی اندازه ی دانه می بایست از 0.1 ابعاد سطح مقطع نمونه و یک ششم ارتفاع نمونه کوچک تر باشد. نمونه می بایست حداقل دارای 12 میلی متر باشد و نسبت وجه آن از 2 کمتر نباشد.

 

فرآیند آزمایش

سه ازمایش جهت سه نیروی قائم مختلف انجام خواهد شد.

130 گرم نمونه ی ماسه ی خشک شده با هوا را آماده نمایید.ابعاد داخلی D را در جعبه های برش دایروی یا طول L را در جعبه ی

برشی قوطی شکل را اندازه بگیرید. جرم سرپوش یا تاقان های توپی و قلاب بار را اندازه بگیرید

جعبه ی برش مستقیم را سرهم نمایید و آن را در دستگاه برش مستقیم قرار دهید.

ماسه را درون جعبه ی برش مستقیم طوری قرار دهید که سطح نمونه منطبق با دو نقطه ی علامت درون جعبه باشند .

جهت نمونه های سست مصالح را به شکل آهسته قرار دهید نمونه را جهت به دست آوردن نمونه های متراکم نمایید

سطح درون جعبه ی برش را هموار سازید . ارتفاع نمونه را اندازه بگیرید و وزن واحد نمونه را محاسبه نمایید . با فرض اینکه وزن

مخصوص  برابر 2.5 می باشد نسبت پوکی اولیه را محاسبه نمایید .

اندازه گیرهای صفحه ای را نصب نمایید و قرائت های اولیه ی آنها را یادداشت نمایید .کنترل نمایید که گیره یا هیچ چیز دیگری

درون جعبه ی برش باقی نمانده باشد.سرعت جابجایی را در 0.02 میلی متر بر دقیقه تنظیم نمایید.بار قائم N را وارد نمایید.

فرآیند بارگذاری را آغاز نمایید

قرائت های تغییر شکل سنج صفحه ای قائم و حلقه ی اندازه گیر می بایست جهت 0.02 میلی متر جابجایی افقی اندازه گیری

شوند.اگر از LVDT استفاده شود و سیستم کنترل کامپیوتری جهت پردازش داده ها در دسترس باشد. این قرائت می تواند به

صورت اتوماتیک انجام شود .برداشت قرائت ها را زمانی که قرائت های را زمانی که قرائت حلقه ی اندازه گیر ثابتی را جهت قرائت ها

را نشان می دهد یا بعد از اینکه قرائت کرنش افقی به 20 درصد رسید متوقف نمایید ازمایش را با نمونه ی دیگر جهت بار قائم بیشتر تکرار نمایید.

بعضی از نمونه های رس های بیش تحکیم یافته و ماسه ی متراکم ممکن است نقطه قطع برش  غیر صفر را نتیجه بدهند .

هر چند فهم این نکته مهم است که این پارامترمقاومت برشی جزو ویژگی های مصالح نیست بلکه اثر استفاده از مدل خطی

در تعریف خط گسیختگی نمونه می باشد درحالی که می دانیم که رفتار این خاک ها با خط مستقیم تطابق ندارد.

آزمایش برشی محدود نشده

روش آزمایش فشاری محدود نشده جهت تعیین مقاومت فشاری محدود نشده ی خاک های ریزدانه انجام می گیرد.

این آزمایش صرفا"جهت خاک های ریز دانه نظیر رس های اشباع و غیر اشباع یا خاک های سمنته شده ای که بدون

فشار محصور کننده دارای مقاومت برشی هستند قابل کاربرد است .

آزمایش ماسه های تمیز از طریق این روش امکان پذیر نیست . زیرا این نوع از خاک ها بدون اعمال فشار جانبی قادر

به حفظ شکل خود نیستند .کارایی این آزمایش در انجام سریع آن و تعیین مقاومت برشی زهکشی ریزدانه به طور

سریع می باشد .این آزمایش در انجام سریع آن و تعیین مقاومت رشی زهکشی نشده ی ریزدانه به طور سریع می باشد .

 مقاومت فشاری محدود نشده

جهت تعیین مقاومت فشاری محدود نشده تغییر شکل محوری با سرعت از پیش تعیین شده به نمونه اعمال می شود .

با افزایش نیروی تغییر شکل ها نیروی محوری در بازه های منظم از نغییر شکل ها اندازه گیری می شوند . وقتی یک

نمونه ی خاک گسیخته می شود نصف تنش در آن نقطه به عنوان مقاومت برشی زهکشی نشده تعیین می شود.

تجهیزات آزمایش

قاب فشار

کولیس

کرونومتر آنالوگ

ترازو با دقت 0.1 درصد

اجاق خشک کن قوطی حلبی

نمونه ی خاک

نمونه ی خاک دست خورده یا دست نخورده از خاک های ریزدانه در آزمایش فشاری محدود نشده آزمایش می شوند.

حداقل قطر نمونه می بایست 30 میلی متر باشد و نسبت ارتفاع به قطر می بایست بین 2 تا 2.5باشد . بیشینه ی

اندازه ی دذرات می بایست حداقل 10 برابر کوچکتر باشد .

فرآیند آزمایش

یک نمونه دست نخورده را به شکل مناسب درآورید و یا نمونه ی دست خورده را با میزان حجم و وزن واحد مورد

نیاز متراکم تحکیم نمایید.

جرم نمونه را یادداشت نمایید ارتفاع اولیه و قطر نمونه را اندازه بگیرید.نمونه را در قاب فشار محدود نشده قرار دهید

و صفحه ی فلزی بالایی را حرکت دهید و آن را نزدیک بالای نمونه ببرید.

قرائت اولیه ی LVDT  یا تغییر شکل سنج صفحه ای را بخوانید .

قرائت اولیه ی حلقه ی اندازه گیر یا سلول  بار را بخوانید .آزمایش را با اعمال نرخ ثابتی از کرنش شروع نمایید.

بعد از اعمال نیروی قائم بیشینه آزمایش را تا زمان رسیدن به کرنش برابر2 درصد ادامه دهید طرح صفحه ی گسیختگی

یا نمونه ی تغییر شکل یافته را رسم نمایید. نمونه را خارج کرده و میزان آب آن را تعیین نمایید.

تنش اصلی کوچگ در آزمایش فشاری محدود نشده برابر صفر می باشد یعنی شعاع دایره برابر   می باشد.

ارائه نتایج

نمودار کرنش محوری در مقابل تنش قائم رسم نمایید.

دایره ی مور را رسم کرده مقاومت برشی زهکشی نشده را مشخص نمایید.

مقاومت برشی زهکشی نشده را تعیین نمایید.

داده ها و محاسبات نمونه

دامنه ی مقادیر تعیین شده از مقاومت های برشی زهکشی نشده در رس ها از سرتاسر جهان طبق جدول ارائه

می گردد.به منظور تخمین مقاومت برشی زهکشی نشده در خاک ها ارائه گردید.

آزمایش سه محوری

جهت ارزیابی مقاومت برشی رفتار تنش کرنشی پاسخ انبساطی و انقباظی و تولید فشار منفذی خاک ها در وضعیت

تقارن محوری تنش و شرایط زهکشی کنترل شده به کار می رود این آزمایش جهت خاک های خشک و اشباع قابل

استفاده است.

در آزمایش سه محوری یک نمونه ی استوانه ای یک غشا لاستیکی پوشانده شده و در یک محفظه ی محدود شده تحت

فشار قرار میگیرد و سپس در جهت محور اضلی بارگذاری می شود تا اینکه نمونه ی خاک گسیخته شود. طی فرایند این

آزمایش چندین پارامتر اندازه گیری می شوند که شامل فاینینگ نیروی فشاری تغییر شکل محوری فشار منفذی تولید

شده و تغییرات حجم نمنه های مشابه در فشارهای جانبی مختلف انجام شده و سپس نتایج جهت رسم دایر ه های مور

هر یک از نمونه ها در لحظه ی  گسیختگی و نهایتا" تعیین پارامترهای گسیختگی برشی خاک شامل موارد زیر به کار می روند.

عمدتا" سه نوع مختلف جهت آزمایش سه محوری وجود دارند که شامل:

 آزمایش تحکیم زهکشی نشده UU

آزمایش تحکیم یافته ی زهکشی نشده CU

آزمایش تحکیم یافته ی زهکشی CD

تفاوت میان تمام این ازمایش ها شرایط زهکشی نمونه می باشدو به نمونه ی خاک اشباع اشاره دارند . طبق شرایط آزمایش پارامترهای مختلفی اندازه گیری می شوند :

الف – در شرایط تحکیم نیافته زهکشی نشده فشار منفذی اندازه گیری می شود .

ب – در آزمایش تحکیم یافته ی زهکشی شده تغییرات حجم نمونه مانیتور می شود.

در ازمایش های UU نمونه ی اشباع تحت فشار محصور کننده قرار گرفته و سپس تا زمانی که نمونه گسیخته شود تحت برش قرار

می گیرد این فرآیند بدون اینکه امکان ورود و خروج آب به نمونه وجود داشته باشد انجام می شود .

آزمایش های سه محوری معمولپارامترهای متفاوت برشی با رسم  یک خط مستقیم مماس بر دایره های مور مربوط به هریک از نمونه ها به دست می آید .

توجه داشته باشید که قطع برش مربوط به خواص مصالح نمی باشد. بلکه این پارامتر به این دلیل تولید می شود که منحنی غیر

خطی گسیختگی با یک خط صاف تخمین زده می شود .

طی ازمایش حجم نمونه ثابت است و فشار اب حفره ای تولید می شود . این آزمایش در زمان کوتاهی صورت می گیرند و به عنوان

آزمایش های سریع شناخته می شوند. این نوع از آزمایش های سریع شناخته می شوند این نوع از آزمایش ها رفتار خاک را در شرایط بارگذاری سریع نظیر بارگذاری یک سیلو بعداز پر کردن ان با غلات بررسی می کند .

در مورد ازمایش CU نمونه ی اشباع تحت فشار محصور شدگی قرار دارد با این تفاوت که به نمونه اجازه داده می شود تحکیم یابد بعد از اینکه فرایند تحکیم به پایان رسید شیر بسته شده و فرآیند اعمال برش تحت شرایط زهکشی نشده تا زمان گسیختگی برش ادامه می یابد دلیل اینکه مسیر زهکشی بسته است فشار آب منفذی افزایش می یابد با توجه به اینکه فرآیند تحکیم ممکن است در مدت

زمان بیشتری انجام شود لذا آزمایش نسبت به آزمایش UU مدت پیشتری به طول می انجامد آزمایش ها ی CU رفتار خاک ها را جهت بازه های طولانی ساخت که با یک بارگذاری سریع دنبال می شود نشانمی دهند به عنوان مثال می توان به رفتار مربوط به ساختمان خاکریز یک جاده که بار کامیون های سنگین را حمل می کند اشاره کرد .در آزمایش های CD نمونه خاک امکان زهکشی را بعد از فرایند تحکیم به دست می اورد فشار محصور شدگی طی هردو فرآیند تحکیم و اعمال نیروی انحرافی و زهکشی سازه وجود دارد . اگر امکان زهکشی  جهت خاک میسر نباشد فشار آب منفذی در نمونه افزایش می یابد . اشباع بودن نمونه می تواند با کنترل پارامتر فشار اب منفذی اسکمپتون تعیین شود. اگر نمونه اشباع باشد B تقریبا" برابر 1 خواهد بود اگر نمونه امکان زهکشی داشته باشد اضافه فشار آب منفذی می تواند مستهلک شود در این آزمایش نمونه به راحتی تغییر شکل می یابد و هیچ فشار آب حفره ای تولید نمی شود در نمونه های اشباع طی فاز تحکیم تغییر در حجم نمونه می تواند از طریق اندازه گیری حجم آب منفذی زهکشی شده از نمونه تعیین شود این نوع از آزمایش ها رفتار خاک ها را تحت سرعت های پایین بارگذاری ماسه های درشت دانه طی فرایند ساخت می باشد.

تجهیزات

1-سلول سه محوری

2-قاب بارگذاری

3-پنل کنترل فشار

سلول سه محوری مهمترین جزء وسایل آزمایش است  یک محفطه ی محکم و عایق فشار به همراه پیستونی که امکان اعمال نیروی محوری را فراهم می آورد را دربر میگیرد . سلول معمولا" شفاف است طوری که تغییر شکل نمونه طی فرایند ازمایش قابل مشاهده است همچنین سلول  معمولا" شفاف است طوری که تغییر شکل نمونه طی فرآیند آزمایش قابل مشاهده است .همچنین سلول دارای سه اتصال دریچه ایی می باشد هر دریچه با یک شیر کنترل می شود یک دریچه جهت پرکردن آب درون سلول و اعمال فشار محصور کننده به تمام اطراف نمونه به کار می رود دو دریچه ی دیگر به بالا و پایین نمونه متصل هستند و جهت زهکشی و اعمال پس فشار یا اندازه گیری فشار آب حفره ای به کار می روند دریچه هایی که به بالا و پایین نمونه وصل هستند نه تنها طی فرآیند انجام آزمایش مفید هستند بلکه طی فرآیند اماده سازی نموه نیز به کار می آیند جهت نگه داشتن نمونه ی ماسه یا اعمال گرادیان هیدرولیکی جهت اشباع ساختن خاک یا اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک از اعمال خلاء استفاده می شود

از پس فشار به آب منفذی به منظور حل کردن حباب های هوا و رسیدن به اشباع کامل استفاده شود.

دومین جز اصلی تجهیزات آزمایش قاب بارگذاری می باشد . این قاب یک صفحه ی بارگذاری و لوله انتهایی می باشد که می تواند جهت جای دادن سلول های سه محوری با اندازه های مختلف استفاده شوند سلول محوری روی یک صفحه ی فلزی قرار داده می شود که می تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند و حرکت آن می تواند توسط موتور الکتریکی یا به شکل دستی صورت پذیرد سرعت حرکت صفحه ی فلزی می تواند متغیر باشد و با استفاده از ترکیبات مختلف از دنده ها کنترل شود وقتی صفحه ی فلزی بالا می رود پیستون در بالای سلول سمت پایین رانده می شود و این عمل باعث اعمال نیروی محوری به بالای نمونه می شود . بزرگی بار اعمالی با برداشت قرائت های صفحه ی مدرج در حلقه ی اندازه گیر کالیبره شده یا به سلول بارگذاری کالیبره شده تعیین می شود . تغییر شکل محوری نمونه با قرائت های تغییر شکل سنج صفحه ای یا یک LVDT  اندازه گیری می شود .

 

سومین جزء اصلی پنل کنترل فشار می باشد . پنل به یک منبع آب و نیز به یک خط فشار هوا متصل است . هر یک از سه بخش قائم در سمت راست پنل به یک دریچه که روی سلول سه محوری قرار دارند متصل هستند . فشار به هریک از این خروجی ها یا دریچه ها از طریق یک رگولاتور که در بالای پنل قرار دارد کنترل می شود و فشار با یک نمایشگر عددی مانیتور با کنترل می شود.

مجموعه ای از شیرهای سه راهی کهیر رگولاتور قرار دارند سه انتخاب مختلف مستقیما" زیر رگولاتور قرار دارند . سه انتخاب مختلف را جهت باز کردن دریچه به فشار اتمسفر اعمال خلاء یا اعمال فشار فراهم می کنند . دستگاه شامل یک پیپت حلقوی میباشد که زیر دریچه سه راهی واقع شده است پیپت اندازه گیری تغییرات حجمی که طی فرآیندهای زهکشی در نمونه اتفاق   می افتد به کار می رود . دریچه های دوراهی که بلافاصله در زیر قرار دارند جهت انتخاب هر یک کانالی را کنترل می کنند یک دریچه سه راهی وجود دارد که امکان متصل کردن جریان آب به درون خط با تهویه ی آن را به اتمسفر بدون حرکت از درون سیستم اندازه گیری تغییرات حجم فراهم می کند شیر انتهایی امکان اتصال خطی که از سلول وارد می شود به پنل را فراهم می کند.

فیتینگ قطع اتصال سزیع در کف پنل سیستم لوله کشی را به دریچه های سیستم سلول سه محوری متصل می کند اتصالات بین پنل و سلول سه محوری از فیتینگ های قطع اتصال سریع عیور می کنند و در Base پنل واقع شده اند .

به طور خلاصه سه جز اصلی وجود دارد. سلول با سه دریچه ی فشار و پیستون محوری قاب بارگذاری که سرعت ثابت را فراهم می آورد و نهایتا" پنل کنترل که امکان اعمال فشار به نمونه و نیز مانیتورینگ تغییرات فشار و حجم در هر یک از سه اتصال سلول را فراهم می آورد.

فرآیند آزمایش

نمونه خاک رسی به دلیل اینکه نمونه ی رسی محدود نشده شکل خود را با اعمال فشار منفذی منفی حفظ می کنند می توانند به راحتی اندازه ی دلخواه درآورده شوند نمونه در بالای یک سنگ متخلخل و کاغذ صافی قرار داده می شود سپس نمونه در یک غشای لاستیکی لاغر در برگرفته می شود .

قطر غشاء اندکی کوچکتر از قطر نمونه می باشد بنا به جهت از یک کشنده ی غشاء مورد استفاده قرار می گیرد . غشاء نمونه را از سیال موجود در سلول جدا کرده و امکان اعمال فشار به نمونه در تمام جهات را فراهم می سازد. غشاء روی نمونه . نیز روی صفحه ی فلزی قابلیت لغزش دارد .سپس واشرهای حلقوی جهت آب بند کردن غشاء و ثابت کردن آن در جای خود روی نمونه قرار داده شده و غشاء به سمت سرپوش بالایی غلتانده می شود . یک لوله از نوع حلقوی شکاف دار واشر حلقوی به سرپوش بالایی چفت میشود تا غشاء آب بند شده و در جای خود ثابت شود.

نمونه خاک ماسه ایی

فرآیند آماده سازی نمونه های دانه ایی که پیوند بین دانه های آنها  سست می باشد. اندکی با فرآیند آماده سازی رس ها متفاوت است در ابتدا وزن نمونه تعیین می شود سپس یک قالب شکاف دار جهت شکل دادن به نمونه طی فرآیند آماده سازی استفاده می شود غشاء در جای خود قرار گرفته و با استفاده می شود یک سنگ متخلخل روی صفحه ی فلزی پایینی روی غشاء قرار میگیرد ماسه از طریق قیف وارد قالب می شود . جهت در کنار هم نگهداشتن سه قطعه استفاده می شود . یک سنگ متخلخل روی صفحه ی فلزی پایینی روی غشاء قرار می گیرد سپس قالب با ماسه پر می شود جهت اینکه شرایط سست جهت نمونه شکل گیرد ماسه از طریق قیف وارد قالب می شود . جهت تولید نمونه هایی متراکم می توان میله زنی به ماسه ی مرطوب استفاده کرد .

سنگ متخلخل و سرپوش  بالایی در جای خود قرار می گیرد و غشاء محکم به سرپوش بالایی متصل می شود . نهاایتا" قالب شکاف دار هم زمان با اعمال میزان اندگی خلاء که وظیفه ی آن حفظ انسجام نمونه است پیاده می شود . این خلا تا زمانی که فشار سلول اعمال شود حفظ می شود .

جهت هر آزمایش خاص وزن نمونه و قطر ارتفاع نمونه ثبت و نگهداری می شوند ارتفاع می بایست در دو سه نقطه که از لحاظ موقعیت قطری مقابل هم قرار دارند اندازه گیری شوند. همچنین قطر در چندین موقعیت مختلف با کولیس وارنیر اندازه گیری می شود و سپس متوسط گیری  شده و جهت لحاظ ضخامت غشاء تصحیح می شود وقتی اندازه گیری های اولیه تکمیل شد سلول جایگزین شده پیچ می شود و پر از آب می گردد سپس فشار به آب اعمال می شود و خلاء که به نمونه وارد شده بود آزاد می شود آزمایش می بایست با پیروی از مسیر تنشی که با دقت زیاد تاریخچه ی تنش محصور شدگی است که در ادامه بار انحرافی به آن آفزود ه می شود . نشانگرهای مدرج استفاده شده جهت مانیتورینگ نیرو و تغییر شکل ها صفر می شوند . شیرهای متصل به بالا و پایین نمونه جهت آزمایش زهکشی نشده بسته نگاه داشته می شوند . در ساده ترین نمونه صرفا" نشانگر مدرج نیرو و تغییر شکل در گام های از پیش تعیین شدهقرائت می شوند. در آزمایش های با جزئیاات  بیشتر علاوه بر موارد قبلی تغییرات حجم به طوری که در پنل کنترل نشان داده شده است توسط پیپت ها و نیز تغییرات در فشار آب حفره ای مانیتور می شوند.

مانیتورینگ

سیستم های آزمایش سه محوری می توانند با وسایل الکتریکی تجهیز شوند سیستم ها نیرو توسط یک آشکار ساز نیرو یا سلول بار مانیتور می شود این آشکارسازها داخل محفظه قرار داده می شوند تا اثر اصطحکاک از بین برود جهت ایجاد ارتباط بین نیرو کرنش همراه با این اشکار سازها از  کرنش سنج ها نیز استفاده می شود .

LVDT جهت مانیتور کردن تغییر شکل ها استفاده می شود این وسیله جایگزین نشانگر صفحه ایی استفاده شده جهت اندازه گیری تغییر شکل ها می شود و در واقع مبدلی است که از دو کویل خارجی و یک هسته ی مرکزی ساخته شده است تغییر در موقعیت هسته نسبت به موقعیت هسته نسبت به موقعیت کویل ها یک اختلاف ولتاز ایجاد می کند که جهت اندازه گیری تغییر شکل ها کالیبره می شود.

سه آشکارساز فشار در کف سلول آزمایش سوار می شوند تا فشار محصور شدگی و فشار آب منفذی در نمونه را مانیتور کنند آشکار ساز فشار از یک کرنش سنج جهت اندازه گیری کرنش در یک دیافراگم فلزی به عنوان نتیجه ی فشاری که روی آن عمل می کند استفاده می کنند .

تمام این آشکارسازها با یک ولت متر دیجیتالی قرائت می شوند همچنین به طریق دیگر یکمبدل آالوگ به دیجیتال می تواند جهت اندازه گیری ولتاژها به کار گرفته می شود و از کامپیوتر جهت گردآوری و پردازش داده ها استفاده شود

دوشنبه, 03 آبان 1395 ساعت 11:03

آزمایش تحکیم خاک

 تحکیم خاک

آزمایش تحکیم

در یک دستگاه که دستگاه تحکیم یا ادومتر خوانده می شود انجام میگیرد . در این آزمایش نمونه و دیگری در پایین نمونه

قرار می گیرند . نسبت قطر به ارتفاع نمونه معمولا" بزرگتر از 2.5 می باشد .نمونه معمولا زیر آب نگه داشته می شود تا

حالت اشباع خود را حفظ کند . باری از طریق یک بازوی اهرمی به نمونه اعمال می شود و یک تغییر شکل سنج صفحه ای

یا مبدل جابجایی متغییر خطی جابجایی قائم اندازه گیری می کند .پارامترها به شرح زیر می باشد.

نسبت پوکی اولیه

شاخص تراکم   

شاخص بازتراکم

شاخص تورم

فشار پیش تحکیمی  بر حسب کیلو پسکال

ضریب تحکیم  بر حسب متر مکعب بر ثانیه

هدایت هیدرولیکی K بر حسب متر بر ثانیه

این پارامترها در طراحی مهندسی جهت ارزیابی میزان نشست پی و سازه های  خاکی به منظور تخمین ضریب ایمنی پایداری

خاکریزها طی بازه ی زمانی ساخت و بعذد از آن و نیز محاسبات اثر تراوش در رفتار کلی سازه های خاکی مورد استفاده قرار می گیرند .

تجهیزات آزمایش

1-دستگاه بار گذاری تحکیم

2-سلول تحکیم قطر 50 میلی متر و ارتفاع حداقل 12 میلی متر

3-نشانگر تغییرشکل صفحه ایی

4-سنگ های متخلخل کاغذ صافی

5-زمان سنج

6-ترازوبا دقت 0.1 گرم

7-اجاق خشک کن و قوطی های عایق رطوبت

فرآیند

قطر حلقه ی ادومتر  جرم حلقه  ارتفاع حلقه  را اندازه بگیرید . ارتفاع حلقه بر ارتفاع اولیه نمونه  منطبق است .

خاک را جهت قرار دادن درون حلقه شکل دهید توجه داشته باشید که شما می توانید دو نوع متفاوت از نمونه را داشته باشید

نمونه ی دست نخورده یا دست خورده .کیفیت نتایج به این بستگی دارد که نمونه های دست نخورده با چه دقتی به دست آمده

است . پس انتقال یافته و آماده سازی شده و در حلقه ی ادومتر قرار داده می شوند . هنگام کار کردن با نمونه ی خاک دست

نخورده جهت اجتناب از ایجاد خطا در نتایج آزمایش می بایست دقت خیلی زیادی به خرج داد.

جرم نمونه ی خاک به علاوه ی حلقه  را تعیین و یادداشت نمایید.

کاغذ های صافی و سنگ های متخلخل را در طرفین نمونه ی خاک قرار دهید و بازوی اهرم را تراز کرده و تغییر شکل سنج صفحه اس

را روی صفر تنطیم نمایید. وزنه ها را سر هم نمایید جهت نمونه از گام های بار گذاری زیر جهت بارها استفاده نمایید.

الف – بارگذاری 5 نیوتن  - 10 نیوتن – 20 نیوتن – 40 نیوتن

ب – باربرداری 20 نیوتن – 10 نیوتن – 5 نیوتن

ج- بارگذاری مجدد 10 نیوتن – 20 نیوتن – 40 نیوتن – 80 نیوتن – 16 نیوتن

توجه نمایید که بار واقعی اعمال شده به نمونه ی خاک برابر وزن ضرب در نسبت بازوی نیرو می باشد . مقدار وزن را در 10 ضرب نمایید تا مقدار نیروی واقعی که بر نمونه اعمال می شود را به دست آورید توجه داشته باشید که این مقدار برابر تنش قائم نیست .جهت به دست آوردن تنش قائم لازم است نیرو را بر مساحت سطح مقطع نمونه تقسیم نمایید . اولین نیروی تجویز شده را به قلاب دستگاه تحکیم اضافه نمایید قرائت صفحه ی مدرج تغییر شکل  سنج را در بازه های زمانی متوالی ثبت نمایید .

اگر سیستم های پردازش کامپیوتری داده ها موجود باشند الگوی قرائت می تواند یا برنامه کامپیوتری تنظیم شود و سرعت نمونه گیری می تواند با تلاش کمتری افزایش یابد با پیروی از ترتیب بارگدذاری و بارداری بگذارید تا نمونه جهت 24 ساعت متورم شود. تغییرنهایی ارتفاع نمونه را قرائت نمایید.حلقه را از سلول خارج نمایید و همچنین آب مازاد را از سلول تخلیه نمایید جرم حلقه به علاوه نمونه را تعیین نمایید.

حلقه و نمونه را در یک اجاق بگذارید جرم حلقه و نمونه ی خاک خشک را اندازه بگیرید.که در این رابطه   بیشترین طول مسیر زهکشی می باشد و n مسیرهای زهکشی می باشد که برابر 1 یا 2 می باشد و H برابر ارتفاع اولیه نمونه در شروع سیکل بارگذاری منهای قرائت تغییرشکل سنج صفحه ایی در تحکیم 50 در صد می باشد.

روش ریشه ی دوم زمان جهت تعیین ضریب تحکیم نمودار قرائت تغییر شکل سنج صفحه ای یا LVDT را در مقابل ریشه ی دوم زمان رسم نمایید.یک مماس را بر ناحیه مستقیم منحنی رسم نمایید نقاط برخورد این مماس با محورهای X و Y به ترتیب ونقطه ی P تعریف می  شوند. فاصله ی بین مبدا و نقطه ی P را اندازه بگیرید و این فاصله را در 1.15 ضرب نمایید نتیجه را روی منحنیX علامت زده و آن را  Q بنامید.

یک خط مستقیم بین نقطه ی و Q رسم نمایید . نقطه ی که در این خط را در قسمت پایین منحنی تحکیم قطع می کند منطبق بر تحکیم 90 درصد می باشد و تعریف می شود .ضریب تحکیم را که منطبق بر این چرخه ی بارگذاری است معمولا" روش ریشه ی دوم زمان نسبت به روش لگاریتم زمانی مقادیر بالاتری را جهت ضریب تحکیم نتیجه می دهد.

منحنی فشردگی

تعیین تنش پیش تحکیمی با استفاده از روش کاساگرانده روی منحنی نقطه ای را که منحنی دارای بیشترین انحناء می باشد تعیین کرده و آن را P بنامید .از نقطه ی  P یک خط افقی و یک مماس خارج نمایید.نیمساز زاویه ی ایجاد شده توسط دو خط رسم شده در مرحله ی قبل را رسم نمایید یک مماس بر خط بکر وصل نمایید.

نقطه ی برخورد مماس بر خط بکر و نیمساز مقدار تنش پیش تحکیمی را مشخص می کند تنش تحکیمی را از روی منحنی قرائت نمایید.با تعیین تنش پیش تحکیم یافتگی از رابطه ی زیر بدست می آید.

اساسا" تمام نمونه های خاک هنگام آزمایش در آزمایشگاه دست نخورده هستند . اصلاح جهت رس های تحکیم یافته ی عادی نقطه را تعیین نمایید به طوری که  تنش موثر قائم در جای خاک و  نسبت پوکی اولیه نمونه می باشد.

1-نقطه ی   را بیابید به طوری که  تنش موثر قائم و  پوکی اولیه نمونه می باشد.

2-خطی به موزات  خط تورم  از نقطه ی   تا تنش منطبق بر تنش پیش  تحکیمی رسم نمایید این خط خط  بارگذاری مجدد اصلاح شده میدانی می باشد.

3-نهایتا" نقطه ای  را که بر 0.4   منطبق است متصل نمایید از 0.4 جهت منطبق سازی منحنی فشردگی با خط جدید خط بکر اصلاح شده ی میدانی می باشد .

4-شیب خط تورم یعنی شاخص تورم  شاخص فشردگی مجدد می باشد.

 

که در این رابطه  نسبت پوکی و  زمان های اندازه گیری بعد از تحکیم اولیه می باشند.

داده های زیر را در نظر بگیرید .

ارتفاع اولیه ی نمونه  برابر 2 سانتی متر

قطر نمونه D برابر 6.3 سانتی متر

جرم اولیه ی نمونه و حلقه  برابر 320 گرم

جرم نهایی نمونه و حلقه   برابر308.46 گرم

جرم نهایی نمونه خشک و حلقه   برابر300.83 گرم

جرم حلقه  برابر 200 گرم

قرائت اولیه ی تغییر شکل سنج صفحه ایی  برابر با 0.600 سانتی متر

قرائت نهایی تغییر شکل سنج صفحه ایی  برابر0.300 سانتی متر

میزان اولیه ی آب  برابر38.9%

وزن مخصوص برابر تنش های موثر قائم درجا  برابر 300 کیلو پاسکال

یکشنبه, 02 آبان 1395 ساعت 16:50

آزمایش هیدرولیکی خاک

نفوذسنجی 

V = K    

هدایت هیدرولیکی به برخی پارامترهای خاک نظیر تخلخل توزیع اندازه شکل دانه ها و درجه ی اشباع خاک بستگی دارد .

روابطی ارائه شده اند که هدایت هیدرولیکی را به پارامترهای خاک مرتبط می سازد. جهت نمونه رابطه ای است که نسبت

پوکی و هدایت الکتریکی را به هم مرتبط می سازد و به شکل زیر تعریف می شود که به شکل زیر می باشد .

 

دراین رابطه ضریب تجربی  به ضریب تخلخل  خمیدگی و که به ترتیب وزن واحد سیال تراوش کننده ولزجت هستند . درخاک های

با اندازه حفره ی یکنواخت ضریب تخلخل تقریبا" برابر 5/2 و خمیدگی نقریبا"برابر 41/1 می باشد مساحت سطح در واحد حجم

به توزیع اندازه های دانه ها مرتبط است.

به دلیل اهمیت جریان خاک در آب ها هدایت هیدرولیکی در بسیاری از زمینه های مهندسی عمران و مهندسی محیط زیست

شامل مهندسی زئوتکنیک طراحی مهندسی پی ، مهندسی محیط زیست ، مهندسی منابع آب جهت ارزیابی جریان آب و

ناخالصی ها از طریق سدها سفره های آب زیرزمینی ، پوشش های رسی و سایر پوشش های دیواره ی کانال ها به کار می رود .

 آزمایش های هدایت هیدرولیکی

هدایت هیدرولیکی نمونه های خاک با استفاده از آزمایش های نفوذپذیری تعیین می شود. مهندسین ژئوتکنیک دو نوع از تجهیزات

مختلف را جهت تعیین هدایت هیدرولیکی خاکها استفاده می کنند . نفوذسنج های هد ثابت و هد کاهش یابنده آزمایش های

آزمایشگاهی متداول جهت تعیین هدایت هیدرولیکی در استاندارد ASTM D2434  و استاندارد D5084 شرح داده شده اند .

 آزمایش نفوذ سنجی هدثابت

تجهیزات

نفوذسنج با دیواذه ی صلب می بایست شامل یک مخزن صافی با هد ثابت و سنگ های متخلخل با هدایت هیدرولیکی نمونه ی

خاک مورد آزمایش و مانومترهایی جهت اندازه گیری تغییرات هدکل بین دو نقطه در نمونه و یک نیروی فنری 22 تا 45  نیوتن جهت

ثابت نگه داشتن نسبت به پوکی نمونه طی انجام آزمایش باشد جهت مشاهده ی جزئیات نفوذسنج با دیواره ی انعطاف پذیر به

استاندارد ASTM D8054 مراجعه نمایید.

نمونه

نمونه ی خاک می بایست جهت نمونه ی خشک شده با هوا آماده شود به طوری که درصد گذرنده از الک نمره ی 200 کمتر از

10 % باشد و هیچ یک از ذرات روی الک 4/1 اینچ نماند .اگر نمونه ی خاک دارای ذرات بزرگ تر از 19  میلی متر باشد.این ذرات

را ازنمونه خارج نمایید و سپس جرم آن ها را اندازه بگیرید . این ذرات درشت دانه آزمایش نمی شوند اما اطلاعات می بایست

گزارش شوند .

آماده سازی نمونه  

جرم اولیه ی نمونه ی خاک درشت دانه ی خشک شده با هوا را (M) تعیین نمایید.

سنگ متخلخل را در کف نفوذسنج قرار داده و خاک را با استفاده از یک قیف درون نفوذسنج بریزید .جریان و ارتفاع قیف و بالای خاک

را حفظ نمایید . از یک حرکت دایره ای جهت پر کردن هر لایه ی خاک درقالب تفوذسنج استفاده نمایید از یک حرکت دایره ای جهت

پر کردن هر لایه ی خاک در قالب نفوذسنج استفاده نمایید اگر خاک شامل ذرات بزرگ باشد خاک را با استفاده از یک کمچه بریزید.

جهت بدست آوردن نمونه های با تخلخل کمتر از عملیات بارش دانه از قیف همراه با عملیات بارش دانه از قیف همراه با عملیات لرزاندن

به کمک کوبنده ی ارتعاشی یا لغزشی استفاده نمایید.

بعد از پرکردن نگهدارنده ی نمونه با خاک خاک باقیمانده را وزن نمایید و ازاین طریق جرم ماسه در نفوذسنج را به دست آورید.

 

آزمایش نفوذپذیری هدثابت

سلول حاوی نمونه را به مخزن هدثابت متصل کرده و داده  ها را در سیستم خود تعریف نمایید.

جریان آب را باز کردن شیر آغاز نمایید تا رسیدن جریان به حالت پایدار صبر نماییدو تغییرات هد کل را اندازه بگیرید.

جریان آب را با Q   محاسبه نمایید.از یک فلاسک مدرج جهت اندازه گیری حجم آب تراوش کننده و از کرونومتر جهت اندازه گیری

زمان t جهت پر کردن فلاسک مدرج استفاده نمایید.

با استفاده از حرارت سنج حرارت T سیال خروجی را اندازه بگیرید.

آزمایش را جهت سه مقدار مختلف هد کل تکرار نمایید این کار می تواند با تغییر دادن ارتفاع مخزن صافی هد ثابت انجام شود این آزمایشنشان خواهد داد که  هدایت هیدرولیکی زمانی که گرادیان هیدرولیکی کمتر از 50 تا 100 باشد تغییر نمی کند.

جهت ارزیابی تغییرات هدایت هیدرولیکی در اثر تغییرات در نسبت پوکی به کناره ی نفوذسنج ضربه بزنید تا ماسه متراکم تر شود این کار

صرفا" جهت اهداف آموزشی انجام می شود .ارتفاع جدید (H) را اندازه بگیرید و وزن واحد جدید را اندازه گرفته و آزمایش را جهت حالت متراکم تکرار نمایید.

 

آزمایش نفوذپذیری با هد کاهش یابنده

این آزمایش می تواند جهت خاک های ریزدانه و درشت دانه استفاده می شودASTM استانداردی جهت آزمایش نفوذپذیری با هدکاهش یابنده بادیوار صلب ندارد.هرچند جهت اهداف آموزشی روشی به صورت موازی با روش نفوذپذیری هد ثابت ارائه شده است.

تجهیزات آزمایش

دستگاه نفوذسنج هد کاهش یابنده نفوذسنج دیوار صلب می بایست دارای یک لوله قائم با سطح مقطع ثابت و سنگ های متخلخل با هدایتهیدرولیکی خیلی بزرگتراز هد هیدرولیکی خاک مورد آزمایش و نیروی فنری کل برابر 22 تا 45 نیوتن جهت ثابت نگه داشتن نسبت پوکی نمونه

طی فرآیند آزمایش باشد . جهت مشاهده ی جزئیات آزمایش نفوذ پذیری با هد کاهش یابنده با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیوار انعطاف پذیربه استاندارد ASTM D5084 مراجعه نمایید . این استاندارد استفاده از ترانسیدیوسرهای فشاری را جهت مانتیتورینگ تغییرات هدکل در زمان

انجام آزمایش را پیشنهاد می کند.

اندازه نمونه – تجهیزات تراکم –کاغذ صافی – ترازو – پمپ خلاء – لیوان مدرج – کرنومتر یا زمان سنج – نوار اندازه گیری –حرارت سنج

نمونه های به کار رفته در آزمایش نفوذپذیری هد کاهش یابنده می توانند از نمونه های خاک دست نخورده یا دست خورده باشند .اگر نمونه هایدست نخورده در نفوذسنج با دیوار صلب استفاده شوند نمونه ها می بایست طوری شکل داده شوند که سفت و دقیق درون قالب جا داده شوند .

نمونه های دست خورده می توانند با پاشیدن خاک های درشت دانه درون قالب آماده شوند و اگر نیاز باشد افزایش وزن واحد بااستفاده از عملیاتارتعاشی انجام می شود . اگر نمونه های خاک ریزدانه مورد آزمایش قرار گیرند نمونه را با متراکم کردن خاک به وسیله ی ابزار تراکم خاک آماده نمایید.

 

آزمایش نفوذسنج هد کاهش یابنده 

نفوذسنج را به لوله ی قائم متصل نمایید. با باز کردن کردن شیر جریان را آغاز نمایید مدت زمانی که آب از لوله ی قائم از ارتفاع افت نمی کند را یادداشت نمایید.

حرارت T جریان خروجی را اندازه گیری نمایید.

حجم آب تراوش کننده را محاسبه نمایید .این کار را سه بار تکرار نمایید.با نمونه های دیگری که وزن های خشک مختلفی دارند این

مراحل را تکرار نمایید.

 نتایج

نسبت پوکی را جهت هر یک از نمونه های آزمایش شده محاسبه نمایید

نمودار هدایت هیدرولیکی را در مقابل نسبت پوکی را جهت آزمایش های نفوذ پذیری با هد ثابت و هد کاهش یابنده رسم نمایید.

داده ها و محاسبات نمونه

نمونه : ماسه ی سست همگن و تمیز

جرم نمونه برابر 2706 گرم

طول نمونه H = 21.0 cm

مساحت سطح مقطع نمونه A = 80.7 cm

دمای آب برابر T = 28 C

لزجت آب در دمای 20 درجه

لزجت آب در دمای 28 درجه

حجم آب تراوش کننده

 

 

طول اولیه ی نمونه H = 19.4cm

مساحت سطح مقطع نمونه80.71 cm   

مساحت سطح مقطع لوله ی قائم 7.28 cm   

دما برابر 18 سانتی گراد

لزجت آب در دمای 20 درجه

لزجت آب در دمای 18 درجه

 

دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 12:52

آزمایش مخروط ماسه

آزمایش مخروط ماسه

آزمایش مخروط ماسه خارج کردن یک نمونه ی خاک از زمین و اندازه گیری وزن آن W انجام می شود .سپس حجم V خاک حفاری شده

با اندازه گیری حجم ماسه ی زیر لازم جهت پر کردن چاله تعیین می شود . وزن واحد خاک و وزن واحد خشک از طریق روابط زیر

محاسبه می شوند.

ماسه ی استفاده شده در روش مخروط ماسه می بایست دارای مشخصات استاندارد باشد خاک استفاده شده در این آزمایش

می بایست خشک باشد و ذرات می بایست گردگوشه یا نیمه گرد گوشه باشند آزمایش به طور کامل استاندارد D 1556 شرح داده

شده است .

آزمایش چگالی بالون لاستیکی

این آزمایش با روش مشابه مخروط ماسه انجام می شود با این تفاوت که روش تعیین حجم نمونه ی خاک خارج شده متفاوت است .

میزان مشخصی نمونه خاک از محل خارج می شود و جهت ارزیابی وزن W و میزان رطوبت خاک w درون ظرف آب بند قرار داده می شود .

یک صفحه ی فولادی و وسیله ی بالون لاستیکی بالای گودال ازمایش قرار می گیرد با اعمال فشار  هوا و یک سربار به سیال موجود در

بالن لاستیکی تا پر کردن کامل گودال آزمایش منبسط می شود اختلاف حجم سیال در دستگاه برابر حجم گودال آزمایش می باشد این

روش نمی تواند در خاک های اشباع یا نرم که ممکن است هنگام منبسط شدن بالون جهت اندازه گیری خاک حالت خود را از دست دهند

به کار گرفته شود. این تکنیک نمی بایست در خاکریزهای تراکم یافته ای که شامل شن های خرد شده هستند مورد استفاده قرار گیرد .

زیرا لبه ی تیز آنها می تواند به غشای لاستیکی بالون اسیب بزند . این فرایند با جزئیات کامل در استاندارد ASTM D2167 توضیح داده شده است .

آزمایش چگالی هسته ای

روش چگالی هسته ای مصرف زمان کمتری دارد و روش غیر مخرب تری جهت تعیین چگالی و وزن واحد خاک در صحرا می باشد.آزمایش چگالی

هسته ای در خاک ها و سنگ ها در سه  استاندارد مختلف ASTM شرح داده شده است که عبارتند از D2922 (عمق کم ) D3017  (عمق کم )

و  D5195 .بر اساس اصول این روش یک دستگاه هسته ای که شامل یک منبع رادیو اکتیو و مشاهده گرهای تابش پرتو می باشد. روی سطح

زمین قرار داده می شودو این دستگاه پرتو های اشعه ی گاما را از طریق خاک منتشر می کند پرتوهای که توسط خاک جذب نمی شود و مشاهده

گرها به شکل معکوس به وزن واحد خاک مربوط می شود روش انتقال مستقیم شامل جاگذاری منبع تا 30 سانتی متر زیر سطح زمین قرار داده می شود .

روش مخروطه ماسه ریز استاندارد

ماسه به کار رفته در آزمایش مخروط ماسه می بایست خشک و تمیز باشد همچنین ماسه باید سمتنه نشده باشد و دارای دانه بندی و توزیع چگالی یکنواخت

باشد ضریب یکنواختی می بایست کمتر از 2 باشد 100% ماسهه باید از الک نمره 10 بگذرد و 97% روی الک نمره ی 60 باقی بماند داانه های ماسه

می بایست با دوام و نیمه گرد گوشه باشند.به طور معمول ماسه ی اوتاوا 20/30  در این آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد.

 تجهیزات آزمایش

 • مخلوط ماسه با شیر تنظیم

 • ظرف پلاستیکی 3.83 liter

 • صفحه فولادی با سوراخ مرکزی

 • ابزار حفاری : قاشق –ماله – اسکنه و ....

 • ظرف های آب بند

 • ترازو با حداقل ظرفیت 20 kg و دقت 5 گرم

 • اجاق

 • ظروف تبخیر

 • قالب تراکم استاندارد 

فرآیند آزمایش  

کالیبراسیون تجهیزات : تعیین وزن واحد ماسه .جرم قالب تراکم استاندارد را اندازه بگیرید  که شامل صفحه ستون و قالب می شود اما شامل طوقه نمی شود

ارتفاع داخلی و قطر قالب راتعیین نمایید.حجم قالب  را محاسبه نمایید.

قالب را بدون حرکت دادن اضافی با ماسه ی استاندارد پر نماییدزیرا  این عمل می تواند باعث افزایش چگالی ماسه شود . استفاده از یک شمشه ماسه ی

اضافی را خارج کرده و جرم قالب و ماسه را   اندازه بگیرید .

مرحله 2 را تا زمانی که دو مقدار جرم اندازه گیری شده ی متوالی اختلافی کمتر یا برابر 10 گرم داشته باشند تکرار نمایید .

وزن واحد ماسه را محاسبه نمایید :

که در این رابطه g برابر شتاب گرانش می باشد.

تعیین وزن ماسه ی مورد نیاز جهت پر کردن ظرف مخروط و صفحه ی فولادی .

ظرف پلاستیکی را بادد ماسه پر کنید و جرم ظرف مخروط و ماسه را تاندازه  گیری نمایید.

صفحه فولادی را روی سطح افقی تمیز قرار دهید.مخروطه ماسه را با شیر بسته به در ر استای بالا و پایین به صورت دورانی حرکت دهید. قیف فلزی را در سوراخ

صغحه ایی فولادی شیر راا ببندید جرم ظرف نیمه خالی شده   را اندازه بگیرید. اختلاف در جرم ظرف پر و ظرف خالی برابر جرم ماسه ی مورد نیاز جهت پر

کردن مخروط و صفحه ی فولادی می باشد.

 روش چگالی بالون

مناسب ترین روش جهت تعیین چگالی و وزن واحد درجا جهت خاک های ریزدانه یا مصالح دآن های بدون جایگزین با مصالح سنگی یا درشت دانه می باشد .

این آزمایش جهت خاک هایی که شکل خود را تحت اعمال نیرو از دست می دهند نظیر خاک های اشباع شده خاک نباتی و خاکهای با خاصیت خمیری زیاد

و نیز خاک هایی که دارای نسبت پوکی بالا یا دارای ذرات با پیوند سست هستند مناسب نیست .

 تجهیزات آزمایش

 • دستگاه بالون

 • صفحه ی فولادی

 • ترازو با حداقل ظرفیت 20 kg و دقت 5 gr

 • اجاق خشک کن

 • ابزارهای حفاری

 • ظروف آب بند

 • شمشه

 • وزنه های سربار

 فرآیند آزمایش

دستگاه چگالی بالون را می بایست قبل از اولین استفاده کالیبره کرد به این منظور می توان از اندازه گیری حجم ظروفی که حجم آن ها مشخص می باشد

نظیر قالب های مورد استفاده در آزمایش تراکم استاندارد یا تصحیح شده استفاده کرد.

سطحی را که آزمایش در آن انجام می شود را هموار سازید این عمل می تواند با استفاده از بولدوزر یا سایر تجهیزات سنگین انجام شود تا ناهمواری زمین

در محدوده ی مورد آزمایش وجود نداشته باشند .

صفحه زیر ستون و دستگاه بالون را در محل ازمایش سوار نمایید استفاده از فشار سربار یکسان استفاده شده در طی فرآیندکالیبراسیون یک قرائت اولیه

از نشانگر حجم را یادداشت نمایید.

دستگاه چگالی بالون را خارج کرده و بدون برهم زدن خاک اطراف یک گودال را در صفحه ی زیر ستون در بالای گودال آزمایش به بیشینه ی اندازه ی ذرات بستگی دارد .

 • جرم یک ظرف آب بند را اندازه بگیرید.

 • خاک خارج شده از میدان آزمایش را در داخل ظرف آب بند قرار داده و جرم آنها را اندازه بگیرید.

 • خاک را خشک کرده و جرم ظرف آب بند و خاک خشک را اندازه بگیرید .

 • دستگاه چگالی بالون را پشت صفحه ی فولادی قرار دهید و فشار و سربار را که طی کالیببراسیون اولیه اعمال شده است را دوباره وارد نمایید.

 • قرائت نشانگر حجم را بخوانید اختلاف بین قرائت های اولیه برابر حجم گودال آزمایش بر حسب متر مکعب می باشد.

g شتاب گرانش زمین می باشد

داده ها و محاسبات نمونه  L

داده های اندازه گیری شده

قرائت اولیه نشانگر حجم   برابر 0.047 liter

قرائت نهایی نشانگر حجم  برابر  1.488 liter

جرم ظرف آب بند  برابر0.653 kg

جرم ظرف آب بند و خاک خارج شده  برابر 30.25 kg

جرم ظرف آب بند و خاک خشک  برابر 28.33 kg

 

 

 

صفحه6 از31