ترازوی 1 گرم

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ترازوی 1./.گرم در گروه ترازو دیجیتال دقت بالا قرار گرفته است و پس از ترازو آزمایشگاهی

دارای دقت قابل توجهی است ، ترازو که دارای دقتی کمتر از 1 گرم تا 0/01 گرم باشد.

ترازو گرمی بوده و بدون محفظه ی توزین عملیات توزین را به نتیجه می رساند .