ظروف مخصوص نفوذ قیر

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

برای انجام آزمایش درجه نفوذ قیر از ظروف مخصوص نفوذ قیر استفاده میگردد که برای مشخص کردن سختی نسبی قیرهای خالص و دمیده می باشد.یکی از کاربرد های آزمایش درجه نفوذ قیر در نامگذاری برای قیرهای خالص و قیرهای دمیده است.

درجه نفوذ قیر عبارت است از مقدار طولی که یک سوزن استاندارد با شکل معین تحت اثر باری به اندازه 100 گرم در مدت زمان 5 ثانیه در قیری که درجه حرارت آن 25 درجه سانتی گراد میباشد ، نفوذ نماید که برای انجام این آزمایش از ظروف مخصوص نفوذ قیر استفاده می گردد.